Ds. Bernardus Smytegelt en zijn "gekrookte riet" / Dr. M.J.A

Bieden
Ophalen
320sinds 1 mei. '24, 00:26
Deel via
of

Beschrijving

Ds. Bernardus Smytegelt en zijn "gekrookte riet" / Dr. M.J.A. de Vrijer. Leiden, Groen, 1968; 246 bladzijden. Inhoud: Hoofdstuk I. SMYTEGELT'S LEVEN. § 1. Kinderjaren: Het geslacht Smytegelt. - Invloed der ouders. - Vroegtijdig geloof - Idem W. à Brakel. - Joh. Thilenus. Hermannus Witsius. - Nic. Barenzonius. § 2. Studententijd: De Theologische Faculteit der Utrechtse Academie 1683-1687. - P. à Mastricht. - H. van Halen. - M. Leydekker. - H. Witsius. - Witsius' boetprediking - J. à Leusden. - G. de Vries. § 3. Smytegelt als predikant te Borssele: Predikantsberoeping in Zeeland. - Classes. - Synode. - Coetus. - Proponent in 1687. - 1689 beroepen te Borssele. - De kerkelijke Gemeente Borssele. - Rooms-Katholieke en Protestantse Zeeuwen. - Arbeid te Borssele. - De kerkelijke tucht in Borssele tijdens Smytegelt's dienst. - Pontiaan van Hattem. - Het beroep naar Voorburg en naar Goes. - Invloed van Smytegelt te Borssele. - Appendex: Ondertekenings-formulier der Classis-Zuid-Beveland. § 4. Smytegelt als predikant te Goes: De kerkelijke Gemeente Goes. - Het oproer van 1692 en Smytegelt's optreden daarbij. - Consulentschap van Borssele en Driewegen. - Klachten over Ambachtsheren. - Resolutiën der Classis-Zuid-Beveland en der Zeeuwse Synode in dezen. - Landelijke en Zeeuwse actie tegen H. A. Mien, B. Bekker, Pontiaan van Hattem, J. Vlak, B. Hakvoord. § 5. Smytegelt als predikant te Middelburg: De kerkelijke Gemeente Middelburg. - Kerkeraad en Collegium Qualificatum. - "Kapittel"-prediken in Middelburg en andere steden. - De vier Teellincks. - Collega's van Smytegelt te Middelburg. - Verweer tegen Roomsch-Katholieken, Doopsgezinden, Remonstranten. - Jean de Labadie. - Jac. Verschoor. - De "Hebreën". W. à Brakel over hen. - Willem Deurhoff. - Fred. Van Leenhof. - Pontiaan van Hattem. - Mr Jac. Roggeveen. - Mar. A. Booms. - Jac. Brill. - Gos. Van Buitendijk. - J. Leydekker. - Cor. Tuinman. - F. A. Lampe. - Diaconalia te Middelburg. - Smytegelt beroepen te Rotterdam en Utrecht. Redenen, waardoor hij te Middelburg bleef. - Lof en blaam t.a.z. van Smytegelt. § 6. Emeritaat: Laatste preek. - Ziekte en sterfbed. - Begrafenis. Hoofdstuk II. SMYTEGELT'S PREDIKING. § 1. Smytegelt's Piëtisme: Kerkelijke belijdenis en persoonlijk geloof. - Nederlands Piëtisme. De "Requeste" der Dordtse Synode. - Verwrongen Piëtisme Zeeuws Piëtisme. - Zeeuwse psyche. - de Zeeuwen een Zeeuw - De "Broederen uyt Zeelandt" en de Dordtse Synode. - Amesius' Opdracht zijner "De Conscientia". § 2. Smytegelt's Boeteprediking: Piëtisme en mijding van het publieke leven. - Smytegelt's houding in dezen. - J, van Lodenstein. Thaddaeus de Lantman. - Joh. Teellinck. Abt', van de Velde. - Smytegelt's wandel. - Middelburg's publieke leven in de XVIIIe eeuw. - Smytegelt's boeteroep tot Ouders. - Kermis. - Vloeken. - Zondagsprofanatie. - Boeteroep tot de Kerk. - Nationale en internationale politiek. - Boeteroep tot de Regenten. - Willem van Nassau Odijk. - A Brakel's boeteprediking. Smytegelt niet afgezet. - De zegen aan het slot van de Dienst geweigerd. § 3. Smytegelt's Troostprediking: De troost door bevinding. - Smytegelt als zèlf vertrooste vrome. - Opgewektheid en melancholie. - Wetsprediking in zijn eersten Middelburgschen tijd. - Smytegelt over de bekering. Plotselinge en levenslange bekering. - Smytegelt's Zeeuwse evenwichtigheid. - De geestelijke onverzekerdheid. - De ziels-analyse. - Onmacht. - "Kentekenen". - Blijdschap in Smytegelt's prediking. - Beoefening van het afgezonderde leven. - De heilige sacramenten. W. à Brakel en A. Hellenbroek over het Heilig Avondmaal. - Prof. C. van Velzen over het bevindelijke leven. - Vergelijking tussen Smytegelt en W. Schortinghuis. - Beoordeling der bevindelijken in de XVIIIe eeuw. De Dames Wolff en Deken over hen. - De Conventikelen in de XVIe- en XVIIe-eeuwse Nederlandse Kerk. - Verschuiving van de Conventikelen tot "Gezelschappen". - De Dames Wolff en Deken over deze. - Smytegelt's en à Brakel's kritiek op de "Gezelschappen". - Smytegelt's genezende taak t.a.z. van het Conventikelwezen. Hoofdstuk III. SMYTEGELT'S "GEKROOKTE RIET". § 1. Smytegelt's predikwijze: Smytegelt's stem en voordracht. - Zijn taal. - Allegorische uitlegging der Heilige Schrift. - Hooglied-preken. - Synthese van Voetianisme en Coccejanisme omstreeks 1700. - Smytegelt's predikstijl. - "Serie" preken. - Ontstaan van "Het Gekrookte Riet". - Smytegelt's preken in boekvorm. - Vertolking. § 2. De Voorrede tot "Het Gekrookte Riet". § 3. Vertolking van "Het Gekrookte Riet". Bibliografie.
Advertentienummer: m2110091037