Wie is Agentschap Telecom?

Toezicht op frequentiegebruik en apparatuur
Wanneer je belt met je gsm, de televisie aanzet of zelfs maar je auto afsluit met de afstandsbediening, gebruik je frequentieruimte. Agentschap Telecom ziet er op toe dat het gebruik van deze (schaarse) ruimte zo soepel mogelijk verloopt. Daarnaast houdt Agentschap Telecom toezicht op apparatuur die in Nederland op de markt wordt gebracht en controleert het agentschap of zij voldoen aan alle wettelijke eisen. Agentschap Telecom is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Kijk hier voor meer informatie over Agentschap Telecom.


Agentschap Telecom 0900-8991151 (20 cent per minuut)
Frequentieruimte is geen onuitputtelijke bron. Daarom houdt Agentschap Telecom zich bezig met het verruimen, verdelen en optimaliseren van het elektronische communicatiedomein. Daarnaast maakt Agentschap Telecom (inter-)nationale afspraken over het gebruik van frequenties. Een technisch werkveld, van groot belang voor iedereen.

Heb je vragen over frequentiegebruik of over het gebruik van en de handel in apparatuur dan kun je op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur contact opnemen met ons callcenter: 0900 – 8991151.

Handel in Apparatuur

Waar moet apparatuur aan voldoen?
Wie in Europa een apparaat op de markt wil brengen, moet zich houden aan een aantal Europese richtlijnen. Agentschap Telecom houdt in Nederland onder andere toezicht op de naleving van twee van die richtlijnen. . Een fabrikant die radio- of randapparatuur op de markt wil brengen, moet toetsen of die apparatuur aan de R&TTE-richtlijn voldoet. Hij kan daarvoor een geharmoniseerde norm of een eigen meetmethode gebruiken. Elektrische apparaten, anders dan radio- en randapparatuur, vallen onder de richtlijn voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC).   
 
Wat is illegale apparatuur?
Illegale apparaten zijn elektrische en/of elektronische apparaten die in strijd zijn met de veiligheid of die in strijd zijn met efficiënt gebruik van het radiospectrum. Een voorbeeld hiervan zijn jammers. Jammers zijn apparaten die GSM en GPS signalen storen. De wettelijke grondslag hiervoor is te vinden in bovengenoemde richtlijnen en de Telecommunicatiewet.   
 
Wat zijn de consequenties als je illegale apparatuur op de markt brengt?
Het beleid van Agentschap Telecom is gericht op het voorkomen van overtredingen. Het agentschap geeft veel voorlichting en waarschuwt eerst bij de constatering van het op de markt brengen van illegale apparatuur. Als de aanbieder de verkoop daarna niet staakt, stelt het agentschap een onderzoek in en legt hij een boete en/of last onder dwangsom op. Bij herhaling van illegaal gedrag kunnen opsporingsambtenaren van Agentschap Telecom ook strafrechtelijk optreden en worden voorraden in beslag genomen. Ook maken zij een proces-verbaal op dat door de officier van justitie verder wordt afgehandeld.   
 
Informatie voor fabrikanten
Een fabrikant die zijn apparaat in de handel wil brengen, moet verklaren dat zijn product voldoet aan de gestelde eisen. Hij maakt dit op het apparaat zichtbaar met een CE-markering. Agentschap Telecom houdt toezicht op het in de handel brengen en het verhandelen (te koop aanbieden/verkopen) van elektrische of elektronische apparaten. Deze moeten aan bepaalde eisen voldoen. Hierbij kun je denken aan de eisen die gesteld worden aan de veiligheid van het apparaat of aan de mate van (radio)storing die een apparaat veroorzaakt. Wanneer apparaten daar niet aan voldoen, mogen ze niet worden verkocht en mag er ook geen reclame voor worden gemaakt. Dit staat beschreven in twee besluiten die onderdeel zijn van de Telecommunicatiewet: het 'Besluit randapparaten en radioapparaten' en het 'Besluit elektromagnetische compatibiliteit'.  

CE-Markering en gebruik van apparatuur

CE-Markering
De CE-markering is de verklaring van de fabrikant dat de apparatuur voldoet aan alle geldende richtlijnen. De CE-markering geeft aan dat de apparatuur zonder beperkingen verhandeld mag worden in de Europese Unie. Voor sommige apparaten is het gebruik beperkt of niet toegestaan.

Wanneer op een elektrisch of elektronisch apparaat geen 'CE-markering' staat is de verkoop altijd verboden.   
 
Waarschuwingsteken: beperkt gebruik
Dat de apparatuur verhandeld mag worden, betekent echter nog niet dat deze ook gebruikt mag worden. Een CE-markering met waarschuwingsteken op zendapparatuur geeft aan dat de apparatuur niet in heel Europa gebruikt mag worden. Een beperking in het gebruik moet duidelijk beschreven zijn in de gebruiksaanwijzing. Vaak betekent het dat gebruik van deze apparatuur in bepaalde landen niet is toegestaan (bijvoorbeeld in Nederland) of dat voor het gebruik van deze apparatuur een vergunning nodig is.   
 
Gebruik zonder vergunning
In Nederland is veel draadloze apparatuur in gebruik die gebruik maakt van frequentieruimte, maar waarvoor geen vergunning nodig is. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een draadloze babyfoon of een elektronische garagedeuropener. Het bereik van deze apparaten is echter beperkt. Deze apparatuur valt onder de 'Regeling gebruik frequentieruimte zonder vergunningen 2008'. Deze regeling is hier te vinden. In deze regeling is bepaald onder welke voorwaarden welke frequenties en met welk vermogen zendapparatuur zonder vergunning mag worden gebruikt.   
 
Gebruik apparatuur uit het buitenland
Als je apparatuur in het buitenland koopt, kun je er niet altijd vanuit gaan dat de apparatuur voldoet aan de richtlijnen die in Nederland gelden. Zo mag bijvoorbeeld zendapparatuur die in het buitenland is gekocht en die uitzendt op andere frequenties dan in Nederland zijn toegestaan, in Nederland niet worden gebruikt. In het Nationaal Frequentieregister staan de frequenties en de daarbij horende toepassingen die in Nederlands mogen worden gebruikt, al dan niet met vergunning.