Marktplaats Pro voorwaarden

Marktplaats Pro Voorwaarden

De Marktplaats Pro Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot Marktplaats Pro die tussen de Marktplaats Pro Adverteerder en Marktplaats worden gesloten. Daarnaast zijn ook de Marktplaats Gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van toepassing. De Marktplaats Pro Voorwaarden hebben de volgende hoofdstukken:

  1. Algemeen
  2. Marktplaats Pro account
  3. Positie Marktplaats Pro Advertentie
  4. Budget en Daglimiet
  5. Marktplaats Pro Advertentie Regels
  6. Betaling
  7. Marktplaats Pro-Feed
  8. Overige

1. Algemeen


1.1. Op de website http://www.marktplaatszakelijk.nl/pro/ biedt Marktplaats B.V. (“Marktplaats“) het advertentieproduct Marktplaats Pro (“Pro“) aan. Marktplaats Pro biedt de zakelijke adverteerder (de “Pro Adverteerder“) de mogelijkheid om te adverteren op de Marktplaats website (www.marktplaats.nl) en de mobiele apps van Marktplaats (hierna gezamenlijk: de “Website“) waarbij de Pro Adverteerder een bepaalde invloed kan uitoefenen op de positie van zijn advertentie in de categorieën op de Website, op de hieronder beschreven wijze. De vergoeding voor het plaatsen van de Pro Advertentie zal aan de Pro Adverteerder in rekening worden gebracht op basis van een interactie van een bezoeker van de Website met de Pro Advertentie. Er zal in ieder geval sprake zijn van een interactie van een bezoeker van de Website met de Pro Advertentie indien één of meer van de volgende handelingen worden verricht: (i) het klikken op een link naar de Pro Advertentie in de resultatenlijst, (ii) een swipe-beweging naar de Pro Advertentie, (iii) het selecteren van een volgende foto in de Pro Advertentie, (iv) het scrollen van de Pro Advertentie of (v) een klik of andere interactie op op een in de Pro Advertentie opgenomen hyperlink of telefoonnummer) (hierna: een "Klik").
1.2. Deze Marktplaats Pro algemene voorwaarden (de “Pro Voorwaarden“) zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot Pro die tussen de Pro Adverteerder en Marktplaats worden gesloten (de “Pro Overeenkomst“).
1.3. Naast deze Pro Voorwaarden zijn ook de Marktplaats Gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van toepassing op de Pro Overeenkomst. De definities zoals omschreven in de Marktplaats Gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring zijn ook van toepassing in deze Pro Voorwaarden. In geval de Pro Voorwaarden en de overige Marktplaats voorwaarden onderling tegenstrijdig zijn, hebben de Pro Voorwaarden voorrang.2. Marktplaats Pro-account


2.1. Marktplaats Pro is enkel bedoeld voor zakelijke adverteerders. Pro mag worden gebruikt door Pro Adverteerders die als rechtspersoon of natuurlijke persoon in het kader van een beroep of bedrijf op de Website adverteren.
2.2. Voordat de Pro Adverteerder toegang krijgt tot Marktplaats Pro, dient hij zich aan te melden via www.marktplaats.nl/pro Marktplaats zal deze aanmelding beoordelen en bij positieve beoordeling de Pro Adverteerder van een account voorzien.
2.3. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Marktplaats meerdere accounts te openen ten behoeve van één natuurlijk persoon of één onderneming.
2.4. Marktplaats is te allen tijde gerechtigd om een account van een Pro Adverteerder te schorsen of te verwijderen.
2.5. Partijen die affiliate programma’s voor het plaatsen van Marktplaats Pro Advertenties aanbieden hebben voor het aansluiten van hun klanten voor Marktplaats Pro de voorafgaande toestemming nodig van Marktplaats. Deze toestemming kan worden opgevraagd via de Marktplaats Pro accountmanager.
2.6. Marketingbureaus hebben voor het aansluiten van hun klanten voor Marktplaats Pro de voorafgaande toestemming nodig van Marktplaats. Deze toestemming kan worden opgevraagd via de Marktplaats Pro accountmanager.3. Positie Marktplaats Pro Advertentie


3.1. Bij het aanmaken van een Marktplaats Pro-advertentie (de “Pro Advertentie“) kan de Pro Adverteerder aangeven welke kosten per Klik op de Pro Advertentie worden betaald (Cost per Click, “CPC“, zoals nader omschreven in dit artikel). Marktplaats is (daarnaast) gerechtigd om een minimumwaarde vast te stellen voor de CPC. In voorkomende gevallen kan ook sprake zijn van een dynamische CPC, die wordt gebaseerd op verschillende factoren zoals nader aangegeven. Als de Pro Adverteerder de mogelijkheid heeft een zelfgekozen CPC te hanteren, dan zal hij die vooraf dienen in te stellen. Marktplaats zal de daadwerkelijk gehanteerde CPC communiceren aan de Pro Adverteerder.
3.2. Marktplaats geeft geen garanties met betrekking tot de positie van de Pro Advertentie, de plaatsing van de Pro Advertentie en het moment van plaatsing van de Pro Advertentie.
3.3. De positie van de Pro Advertentie in de door de Pro Adverteerder gekozen categorie wordt bepaald door een algoritme van Marktplaats, waarin diverse factoren kunnen worden meegewogen. Voor informatie over de belangrijkste factoren die de rangschikking van Pro Advertenties kunnen beïnvloeden wordt verwezen naar artikel 3 Aanvullende voorwaarden zakelijk adverteren. In aanvulling daarop is specifiek bij Pro Advertenties ook relevant voor de rangschikking welke Advertenties de meeste inkomsten genereren. Marktplaats is gerechtigd om het hiervoor bedoelde algoritme, de daarin toegepaste factoren en de weging van die factoren op elk moment te wijzigen. Ook is Marktplaats gerechtigd om de wijze waarop het percentage Kliks ("Klikratio") op vertoonde Advertenties ("Vertoningen") wordt berekend, en de wijze waarop Vertoningen worden vastgesteld, op elk moment te wijzigen.
3.4. Bij het aanmaken van de Pro Advertentie door de Pro Adverteerder kan Marktplaats een niet-bindende indicatie van de verwachte resultaten per dag verstrekken. Een dergelijke indicatie zal automatisch worden gegenereerd op basis van resultaten uit het verleden. Deze indicatie omvat geen garantie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
3.5. In verband met de wijze waarop Pro Advertenties worden gerangschikt, kan het gebeuren dat de Pro Advertentie niet of minder vaak wordt getoond dan verwacht door de Pro Adverteerder. Ook in dergelijke gevallen wordt enkel het daadwerkelijke aantal Kliks in rekening gebracht aan de Pro Adverteerder.
3.6. Op verzoek van de Pro Adverteerder of op eigen initiatief kan Marktplaats aan de Pro Adverteerder rapportages verstrekken over het bereik van de Advertenties, het aantal Vertoningen en Kliks en daarbij suggesties geven voor verbetering van de advertenties. Marktplaats geeft geen enkele garanties ten aanzien van enige door haar gedane suggesties voor verbetering.
3.7. Het aantal Vertoningen, het aantal Kliks en de Klikratio zal uitsluitend worden vastgesteld op basis van de in de systemen van Marktplaats aanwezige informatie.
3.8. Marktplaats is op elk moment gerechtigd om een aangemaakte Pro Advertentie te blokkeren of te pauzeren.

4. Budget en Daglimiet


4.1. Bij het aanmaken van een Marktplaats Pro Advertentie dient de Pro Adverteerder een budget voor de Pro Advertentie in te stellen. De CPCs betreffende Kliks op de Pro Advertentie zullen ten laste van dit budget worden gebracht. In geval de ingestelde waarde van budget bereikt is, zal de plaatsing van de Pro Advertentie automatisch worden gepauzeerd (met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 4.3). De Pro Adverteerder kan de Pro Advertentie op elk moment weer activeren door extra budget in te stellen.
4.2. Bij het aanmaken van een Pro Advertentie kan de Pro Adverteerder een daglimiet voor de Pro Advertentie in stellen. Zodra de totale CPCs betreffende Kliks op de Pro Advertenties gedurende de dag waarvoor de daglimiet is ingesteld (van 0.00u tot 23.59u Nederlandse tijd) de daglimiet hebben bereikt, zal de plaatsing van de Pro Advertentie voor de rest van de dag waarvoor de daglimiet is vastgesteld automatisch worden gepauzeerd (met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 4.3). De Pro Adverteerder kan de gepauzeerde Pro Advertentie op de betreffende dag weer activeren door de daglimiet te verhogen. Na verloop van de dag waarvoor de daglimiet is ingesteld zal de Pro Advertentie weer automatisch worden geactiveerd.
4.3. Marktplaats kan niet garanderen dat indien het aantal Kliks vermenigvuldigd met de CPC het totale budget of de daglimiet overstijgt, de betreffende Pro Advertentie helemaal niet meer of die dag niet meer getoond zal worden op de Website. Adverteerder accepteert dat budgetten en daglimieten kunnen worden overschreden met een maximum van tien procent (10%). Op verzoek van de Pro Adverteerder zal Marktplaats eventueel ten gevolge van een overschrijding van het budget of de daglimiet teveel gefactureerde of betaalde bedragen aan de Pro Adverteerder crediteren of in mindering brengen op de eerstvolgende factuur.
4.4. Marktplaats kan besluiten om een Klik niet in rekening te brengen indien er – naar het oordeel van Marktplaats – een duidelijk vermoeden bestaat dat de gebruiker die de Klik op de Pro Advertentie heeft gerealiseerd geen interesse heeft in de betreffende Pro Advertentie (bijvoorbeeld in geval van Kliks door een botnet, of het in korte tijd realiseren door een gebruiker van een disproportioneel groot aantal Kliks op Pro Advertenties).5. Pro Advertentie regels


5.1. Voor de advertenties die via Pro worden geplaatst gelden de algemene regels voor de inhoud en opmaak van advertenties op Marktplaats zoals opgenomen in de Marktplaats Gebruiksvoorwaarden. Hieronder staan nog een aantal regels die specifiek gelden voor het adverteren via Pro. Daar waar deze specifieke regels conflicteren met de algemene regels voor adverteren op Marktplaats gaan de specifieke regels voor.
5.2. Het is niet toegestaan via Pro te adverteren voor diensten die concurreren met de diensten van Marktplaats. Voorts is het niet toegestaan voor één product of dienst meerdere Pro Advertenties te plaatsen.
5.3. Het is niet toegestaan van Pro gebruik te maken door middel van scripts, bots of daarmee vergelijkbare programmatuur. Het is wel toegestaan om automatisch toegang te verkrijgen tot Pro door middel van een door Marktplaats aangeboden of goedgekeurde applicatie (feed). De voorwaarden voor gebruik van de feed zijn beschreven in artikel 7 van deze Pro Voorwaarden.
5.4. De mogelijkheden om de Pro Advertenties vorm te geven, de ruimte die wordt geboden voor de inhoud van de Pro Advertenties en de positie op de Website waar de Pro Advertenties worden geplaatst, worden bepaald door wat op dat moment door Marktplaats in het Pro systeem en op de Website wordt aangeboden. Marktplaats is gerechtigd om op elk moment deze onderdelen van de Pro dienst te wijzigen en/of het aanbieden van Pro te wijzigen of te staken (met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.3). Wijzigingen zullen op de Website of op andere wijze bekend gemaakt worden binnen redelijke termijn voordat deze inwerking treden. Indien de Pro Adverteerder het gebruik van Pro voortzet na verloop van de hiervoor genoemde termijn, wordt hij geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd.
5.5. Marktplaats is gerechtigd om per individuele Pro Adverteerder functionaliteiten aan Pro toe te voegen, deze te staken of te wijzigen.6. Betaling


6.1. De Pro Adverteerder betaalt aan Marktplaats voor elke Klik op een advertentie de CPC die hij voor de desbetreffende advertentie heeft opgegeven bij het aanmaken van de advertentie in het Pro systeem. Het aantal Kliks zal uitsluitend worden vastgesteld op grond van de in de systemen van Marktplaats aanwezige informatie.
6.2. Marktplaats stuurt maandelijks achteraf een factuur per e-mail aan het e-mailadres dat de Pro Adverteerder heeft opgegeven. De Pro Adverteerder dient de factuur binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum te betalen op de door Marktplaats aangegeven wijze. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
6.3. Alle betalingen door de Pro Adverteerder worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van de Pro Adverteerder, ongeacht enige andere aanduiding door de Pro Adverteerder.
6.4. Eventuele kortingen of promotionele acties kunnen slechts eenmaal per onderneming of entiteit worden ingeroepen, ongeacht of aan meerdere personen binnen de onderneming of entiteit een aanbod daartoe is gedaan.
6.5. Klachten over de hoogte van de te betalen vergoedingen dienen schriftelijk aangetekend te worden ingediend binnen twaalf (12) maanden na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Pro Adverteerder geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Pro Adverteerder niet op.
6.6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Marktplaats gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende Pro Adverteerder na aanmaning verzuimt het volledige bedrag te betalen, is Marktplaats gerechtigd een incassobureau in te schakelen en toegang tot en/of gebruik van Pro voor de betreffende Pro Adverteerder te blokkeren (onverminderd het bepaalde in artikel 2.4). De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Pro Adverteerder komen. Marktplaats heeft het recht om voor het aanbieden van Pro zekerheidstelling of een voorschot te vragen van de Pro Adverteerder.
6.7. Enig beroep van Pro Adverteerder op verrekening of opschorting is niet toegestaan.7. Pro-Feed


7.1. Toegang tot Pro-Feed
7.1.1. Marktplaats kan Pro Adverteerders toestaan om automatisch toegang te verkrijgen tot Pro door middel van een door Marktplaats aangeboden of goedgekeurde applicatie (de ‘Pro-Feed‘). Het staat Marktplaats vrij om te bepalen welke Pro Adverteerder toegang krijgt tot de Pro-Feed. Marktplaats kan de toegang tot de Pro-Feed zonder opgave van redenen weigeren of beëindigen.
7.2. Aanleveren en importeren Pro-Feed bestanden
7.2.1. Pro-Feed bestanden moeten worden aangeleverd in het door Marktplaats beschreven formaat. Marktplaats streeft ernaar om een keer per dag een Pro-Feed bestand te importeren. Dit gebeurt vanaf 04.00 uur in de nacht (Nederlandse tijd). De Pro Adverteerder die gebruik maakt van de Pro-Feed moet vanaf dat tijdstip zijn Pro-Feed bestand klaar hebben staan. Als dit niet het geval is zal Marktplaats het Pro-Feed bestand van de vorige dag gebruiken.
7.2.2. Elk product in het Pro-Feed bestand moet een unique identifier hebben waaraan Marktplaats de Pro Advertentie kan herkennen. Marktplaats streeft ernaar om van alle producten in het Pro-Feed bestand een Pro Advertentie te plaatsen (met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 7.3.2 en 7.3.3). Indien al een Pro Advertentie voor een specifiek product bestaat zal Marktplaats deze Pro Advertentie waar nodig updaten.
7.2.3. Advertenties blijven op de Website staan tot de volgende import van een Pro-Feed bestand plaatsvindt of totdat een eventueel ingesteld daglimiet en/of advertentiebudget bereikt is (met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 4.3).
7.2.4. Het is verboden om Pro-Feed bestanden aan te leveren die schadelijke content bevatten.
7.2.5. Het staat Marktplaats vrij om Pro-Feed bestanden te weigeren zonder opgaaf van redenen.
7.3. Pro Advertenties geïmporteerd via de Pro-Feed
7.3.1. Alle Pro Advertenties die via de Pro-Feed tot stand komen dienen aan de Pro Voorwaarden en aan de Marktplaats Gebruiksvoorwaarden te voldoen. Daar waar deze voorwaarden conflicteren geldt de volgende volgorde:
a. De voorwaarden voor de Pro-Feed zoals beschreven in dit artikel 7;
b. De Pro Voorwaarden;
c. De Marktplaats Gebruiksvoorwaarden.
7.3.2. Een Pro Adverteerder mag maximaal 50 producten per categorie aanbieden. Wanneer een Pro Adverteerder meer dan 50 producten in een categorie aanbiedt staat het Marktplaats vrij om bij het importeren van het Pro-Feed bestand een selectie van 50 producten in deze categorie te maken. Wanneer een Pro Adverteerder meer dan 50 producten in een categorie wil plaatsen kan dit alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Marktplaats. Deze toestemming kan op elk gewenst moment ook weer ingetrokken worden door Marktplaats.
7.3.3. Een Pro Adverteerder mag in totaal maximaal 5000 producten aanbieden in een Pro- Feed bestand. Wanneer een Pro Adverteerder meer dan 5000 producten in een Pro-Feed bestand aanbiedt staat het Marktplaats vrij om een selectie van 5000 te producten te maken. Wanneer een Pro Adverteerder meer dan 5000 producten op Marktplaats wil plaatsen kan dit alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Marktplaats. Deze toestemming kan op elk gewenst moment ook weer ingetrokken worden door Marktplaats.
7.4. Beheer Pro Advertenties
7.4.1. Wanneer een Pro Adverteerder een Pro Advertentie tussentijds wil pauzeren of verwijderen kan hij dit doen in het Pro overzicht. Advertenties die via de Pro-Feed zijn geplaatst en die handmatig zijn gepauzeerd of verwijderd zullen, wanneer ze in een nieuw Pro-Feed bestand staan, opnieuw gepubliceerd worden.
7.4.2. Het staat Pro Adverteerders die gebruik maken van de Pro-Feed vrij om op ieder moment te stoppen met de Pro-Feed. Dit kan de Pro Adverteerder doen door het Pro-Feeds bestand te verwijderen in de omgeving van de derde partij die de koppeling met de Pro-Feed verzorgt of de betreffende Pro Advertenties te pauzeren of te verwijderen in de beheeromgeving op de Website.
7.5. Aansprakelijkheid Pro Advertenties geïmporteerd via Pro-Feed
7.5.1. Marktplaats geeft geen garanties met betrekking tot het ophalen van Advertenties door middel van de Pro-Feed. Marktplaats is niet aansprakelijk wanneer een Pro-Feed import niet, of niet succesvol, verlopen is.
7.5.2. De Pro Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het Pro-Feed bestand en de inhoud van de Pro Advertenties die gecreëerd worden op basis van het Pro-Feed bestand. Marktplaats is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de opmaak en inhoud van de geïmporteerde Pro Advertenties.
7.5.3. De Pro Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de Pro Advertenties die live op de Website staan, ook als het Pro-Feed bestand van de Pro Adverteerder om wat voor reden dan ook niet, of niet tijdig, door Marktplaats geïmporteerd is.
7.6. Financiële afspraken
7.6.1. De Pro Adverteerder moet te allen tijde de kosten voldoen voor de geïmporteerde Pro Advertentie, ook indien de Pro Advertentie niet foutloos of niet naar de wensen van de Pro Adverteerder op de Website is geplaatst.
7.6.2. Het is niet toegestaan om door middel van de Pro-Feed de werking van het Pro systeem te beïnvloeden (bijvoorbeeld betere positiebepaling door slim gebruik van een productfeed (gaming)).8. Overige


8.1. Marktplaats levert Pro op grond van een inspanningsverbintenis en niet op grond van een resultaatsverbintenis. Marktplaats garandeert niet:
a. dat de Pro dienst continue beschikbaar is,
b. dat de Pro dienst foutloos functioneert,
c. dat de Pro Advertenties continue op de Website worden geplaatst; en/of
d. dat geen misbruik van de Pro diensten kan worden gemaakt.
8.2. Marktplaats garandeert niet dat de resultaten van het gebruik van Pro voldoen aan de doelstellingen of verwachtingen die de Pro Adverteerder heeft.
8.3. In aanvulling van hetgeen is bepaald in de Marktplaats Gebruiksvoorwaarden, is Marktplaats niet aansprakelijk voor schade die de Pro Adverteerder lijdt doordat:
a. de Pro dienst niet continue beschikbaar is,
b. de Pro dienst niet foutloos functioneert,
c. de Pro Advertenties niet continue op de Website zijn geplaatst; en/of
d. misbruik van de Pro diensten is gemaakt.
8.4. Indien Marktplaats om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de totale vergoeding die de Pro Adverteerder aan Marktplaats heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan.
8.5. Iedere Pro Adverteerder dient de Pro Advertentie die hij zelf op de Website plaatst, of die via de Pro-Feed op de Website wordt geplaatst, zelf te controleren. De Pro Adverteerder stemt er uitdrukkelijk mee in dat artikel 6:227b lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (informatieplicht elektronische handel) niet van toepassing is.
8.6. De Pro Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord combinatie. De Pro Adverteerder is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via de gebruikersnaam en wachtwoord van het Pro Systeem wordt gemaakt. Zodra de Pro Adverteerder weet of reden heeft te vermoeden dat de gebruikersnaam en wachtwoord in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient de Pro Adverteerder Marktplaats daarvan op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van de Pro Adverteerder om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord.
8.7. Marktplaats kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. Marktplaats zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Marktplaats gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.
8.8. Marktplaats is niet verplicht enige informatie over Pro te verstrekken die niet noodzakelijk is voor het afnemen daarvan door de Pro Adverteerders, zoals, zonder daartoe beperkt te zijn, informatie over haar fraude detectie systeem.


Laatst aangepast: 25 april 2016