Admarkt voorwaarden

Admarkt Voorwaarden

De Admarkt Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot Admarkt die tussen de Admarkt Adverteerder en Marktplaats worden gesloten. Daarnaast zijn ook de Marktplaats Gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van toepassing. De Admarkt Voorwaarden hebben de volgende hoofdstukken:

  1. Algemeen
  2. Admarkt account
  3. Positie Admarkt Advertentie
  4. Budget en Daglimiet
  5. Admarkt Advertentie Regels
  6. Betaling
  7. Admarkt-Feed
  8. Overige

1. Algemeen


1.1. Op de website http://www.marktplaatszakelijk.nl/admarkt/ biedt Marktplaats B.V. (“Marktplaats“) het advertentieproduct Admarkt (“Admarkt“) aan. Admarkt biedt de zakelijke adverteerder (de “Admarkt Adverteerder“) de mogelijkheid om te adverteren op de Marktplaats website (www.marktplaats.nl) en de mobiele apps van Marktplaats (hierna gezamenlijk: de “Website“) waarbij de Admarkt Adverteerder een bepaalde invloed kan uitoefenen op de positie van zijn advertentie in de categorieën op de Website, op de hieronder beschreven wijze. De vergoeding voor het plaatsen van de Admarkt advertentie zal aan de Admarkt Adverteerder in rekening worden gebracht op basis van een interactie van een bezoeker van de Website met de Admarkt Advertentie. Er zal in ieder geval sprake zijn van een interactie van een bezoeker van de Website met de Admarkt Advertentie indien één of meer van de volgende handelingen worden verricht: (i) het klikken op een link naar de Admarkt Advertentie in de resultatenlijst, (ii) een swipe-beweging naar de Admarkt Advertentie, (iii) het selecteren van een volgende foto in de Admarkt Advertentie, (iv) het scrollen van de Admarkt Advertentie of (v) een klik of andere interactie op op een in de Admarkt Advertentie opgenomen hyperlink of telefoonnummer) (hierna: een "Klik").
1.2. Deze Admarkt algemene voorwaarden (de “Admarkt Voorwaarden“) zijn van toepassing op alle overeenkomsten met betrekking tot Admarkt die tussen de Admarkt Adverteerder en Marktplaats worden gesloten (de “Admarkt Overeenkomst“).
1.3. Naast deze Admarkt Voorwaarden zijn ook de Marktplaats Gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring van toepassing op de Admarkt Overeenkomst. De definities zoals omschreven in de Marktplaats Gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaring zijn ook van toepassing in deze Admarkt Voorwaarden. In geval de Admarkt Voorwaarden en de overige Marktplaats voorwaarden onderling tegenstrijdig zijn, hebben de Admarkt Voorwaarden voorrang.2. Admarkt account


2.1. Admarkt is enkel bedoeld voor zakelijke adverteerders. Admarkt mag worden gebruikt door Admarkt Adverteerders die als rechtspersoon of natuurlijke persoon in het kader van een beroep of bedrijf op de Website adverteren.
2.2. Voordat de Admarkt Adverteerder toegang krijgt tot Admarkt, dient hij zich aan te melden via www.admarkt.nl. Marktplaats zal deze aanmelding beoordelen en bij positieve beoordeling de Admarkt Adverteerder van een account voorzien.
2.3. Het is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Marktplaats meerdere accounts te openen ten behoeve van één natuurlijk persoon of één onderneming.
2.4. Marktplaats is te allen tijde gerechtigd om een account van een Admarkt Adverteerder te schorsen of te verwijderen.
2.5. Partijen die affiliate programma’s voor het plaatsen van Admarkt advertenties aanbieden hebben voor het aansluiten van hun klanten voor Admarkt de voorafgaande toestemming nodig van Marktplaats. Deze toestemming kan worden opgevraagd via de Marktplaats Admarkt accountmanager.
2.6. Marketingbureaus hebben voor het aansluiten van hun klanten voor Admarkt de voorafgaande toestemming nodig van Marktplaats. Deze toestemming kan worden opgevraagd via de Marktplaats Admarkt accountmanager.3. Positie Admarkt Advertentie


3.1. Bij het aanmaken van een Admarkt advertentie (de “Admarkt Advertentie“) kan de Admarkt Adverteerder aangeven welke kosten per Klik op de Admarkt Advertentie worden betaald (Cost per Click, “CPC“, zoals nader omschreven in dit artikel). Marktplaats is (daarnaast) gerechtigd om een minimumwaarde vast te stellen voor de CPC. In voorkomende gevallen kan ook sprake zijn van een dynamische CPC, die wordt gebaseerd op verschillende factoren zoals nader aangegeven. Als de Admarkt Adverteerder de mogelijkheid heeft een zelfgekozen CPC te hanteren, dan zal hij die vooraf dienen in te stellen. Marktplaats zal de daadwerkelijk gehanteerde CPC communiceren aan de Admarkt Adverteerder.
3.2. Marktplaats geeft geen garanties met betrekking tot de positie van de Admarkt Advertentie, de plaatsing van de Admarkt Advertentie en het moment van plaatsing van de Admarkt Advertentie.
3.3. De positie van de Admarkt Advertentie in de door de Admarkt Adverteerder gekozen categorie wordt bepaald door een algoritme van Marktplaats, waarin diverse factoren kunnen worden meegewogen. Voor informatie over de belangrijkste factoren die de rangschikking van Admarkt Advertenties kunnen beïnvloeden wordt verwezen naar artikel 3 Aanvullende voorwaarden zakelijk adverteren. In aanvulling daarop is specifiek bij Admarkt Advertenties ook relevant voor de rangschikking welke Advertenties de meeste inkomsten genereren. Marktplaats is gerechtigd om het hiervoor bedoelde algoritme, de daarin toegepaste factoren en de weging van die factoren op elk moment te wijzigen. Ook is Marktplaats gerechtigd om de wijze waarop het percentage Kliks ("Klikratio") op vertoonde Advertenties ("Vertoningen") wordt berekend, en de wijze waarop Vertoningen worden vastgesteld, op elk moment te wijzigen.
3.4. Bij het aanmaken van de Admarkt Advertentie door de Admarkt Adverteerder kan Marktplaats een niet-bindende indicatie van de verwachte resultaten per dag verstrekken. Een dergelijke indicatie zal automatisch worden gegenereerd op basis van resultaten uit het verleden. Deze indicatie omvat geen garantie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
3.5. In verband met de wijze waarop Admarkt Advertenties worden gerangschikt, kan het gebeuren dat de Admarkt Advertentie niet of minder vaak wordt getoond dan verwacht door de Admarkt Adverteerder. Ook in dergelijke gevallen wordt enkel het daadwerkelijke aantal Kliks in rekening gebracht aan de Admarkt Adverteerder.
3.6. Op verzoek van de Admarkt Adverteerder of op eigen initiatief kan Marktplaats aan de Admarkt Adverteerder rapportages verstrekken over het bereik van de Advertenties, het aantal Vertoningen en Kliks en daarbij suggesties geven voor verbetering van de advertenties. Marktplaats geeft geen enkele garanties ten aanzien van enige door haar gedane suggesties voor verbetering.
3.7. Het aantal Vertoningen, het aantal Kliks en de Klikratio zal uitsluitend worden vastgesteld op basis van de in de systemen van Marktplaats aanwezige informatie.
3.8. Marktplaats is op elk moment gerechtigd om een aangemaakte Admarkt Advertentie te blokkeren of te pauzeren.

4. Budget en Daglimiet


4.1. Bij het aanmaken van een Admarkt Advertentie dient de Admarkt Adverteerder een budget voor de Admarkt Advertentie in te stellen. De CPCs betreffende Kliks op de Admarkt Advertentie zullen ten laste van dit budget worden gebracht. In geval de ingestelde waarde van budget bereikt is, zal de plaatsing van de Admarkt Advertentie automatisch worden gepauzeerd (met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 4.3). De Admarkt Adverteerder kan de Admarkt Advertentie op elk moment weer activeren door extra budget in te stellen.
4.2. Bij het aanmaken van een Admarkt Advertentie kan de Admarkt Adverteerder een daglimiet voor de Admarkt Advertentie in stellen. Zodra de totale CPCs betreffende Kliks op de Admarkt Advertenties gedurende de dag waarvoor de daglimiet is ingesteld (van 0.00u tot 23.59u Nederlandse tijd) de daglimiet hebben bereikt, zal de plaatsing van de Admarkt Advertentie voor de rest van de dag waarvoor de daglimiet is vastgesteld automatisch worden gepauzeerd (met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 4.3). De Admarkt Adverteerder kan de gepauzeerde Admarkt Advertentie op de betreffende dag weer activeren door de daglimiet te verhogen. Na verloop van de dag waarvoor de daglimiet is ingesteld zal de Admarkt Advertentie weer automatisch worden geactiveerd.
4.3. Marktplaats kan niet garanderen dat indien het aantal Kliks vermenigvuldigd met de CPC het totale budget of de daglimiet overstijgt, de betreffende Admarkt Advertentie helemaal niet meer of die dag niet meer getoond zal worden op de Website. Adverteerder accepteert dat budgetten en daglimieten kunnen worden overschreden met een maximum van tien procent (10%).Op verzoek van de Admarkt Adverteerder zal Marktplaats eventueel ten gevolge van een overschrijding van het budget of de daglimiet teveel gefactureerde of betaalde bedragen aan de Admarkt Adverteerder crediteren of in mindering brengen op de eerstvolgende factuur.
4.4. Marktplaats kan besluiten om een Klik niet in rekening te brengen indien er – naar het oordeel van Marktplaats – een duidelijk vermoeden bestaat dat de gebruiker die de Klik op de Admarkt Advertentie heeft gerealiseerd geen interesse heeft in de betreffende Admarkt Advertentie (bijvoorbeeld in geval van Kliks door een botnet, of het in korte tijd realiseren door een gebruiker van een disproportioneel groot aantal Kliks op Admarkt Advertenties).5. Admarkt Advertentie regels


5.1. Voor de advertenties die via Admarkt worden geplaatst gelden de algemene regels voor de inhoud en opmaak van advertenties op Marktplaats zoals opgenomen in de Marktplaats Gebruiksvoorwaarden. Hieronder staan nog een aantal regels die specifiek gelden voor het adverteren via Admarkt. Daar waar deze specifieke regels conflicteren met de algemene regels voor adverteren op Marktplaats gaan de specifieke regels voor.
5.2. Het is niet toegestaan via Admarkt te adverteren voor diensten die concurreren met de diensten van Marktplaats. Voorts is het niet toegestaan voor één product of dienst meerdere Admarkt Advertenties te plaatsen.
5.3. Het is niet toegestaan van Admarkt gebruik te maken door middel van scripts, bots of daarmee vergelijkbare programmatuur. Het is wel toegestaan om automatisch toegang te verkrijgen tot Admarkt door middel van een door Marktplaats aangeboden of goedgekeurde applicatie (feed). De voorwaarden voor gebruik van de feed zijn beschreven in artikel 7 van deze Admarkt Voorwaarden.
5.4. De mogelijkheden om de Admarkt Advertenties vorm te geven, de ruimte die wordt geboden voor de inhoud van de Admarkt Advertenties en de positie op de Website waar de Admarkt Advertenties worden geplaatst, worden bepaald door wat op dat moment door Marktplaats in het Admarkt systeem en op de Website wordt aangeboden. Marktplaats is gerechtigd om op elk moment deze onderdelen van de Admarkt dienst te wijzigen en/of het aanbieden van Admarkt te wijzigen of te staken (met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.3). Wijzigingen zullen op de Website of op andere wijze bekend gemaakt worden binnen redelijke termijn voordat deze inwerking treden. Indien de Admarkt Adverteerder het gebruik van Admarkt voortzet na verloop van de hiervoor genoemde termijn, wordt hij geacht de wijzigingen te hebben geaccepteerd.
5.5. Marktplaats is gerechtigd om per individuele Admarkt Adverteerder functionaliteiten aan Admarkt toe te voegen, deze te staken of te wijzigen.6. Betaling


6.1. De Admarkt Adverteerder betaalt aan Marktplaats voor elke Klik op een advertentie de CPC die hij voor de desbetreffende advertentie heeft opgegeven bij het aanmaken van de advertentie in het Admarkt systeem. Het aantal Kliks zal uitsluitend worden vastgesteld op grond van de in de systemen van Marktplaats aanwezige informatie.
6.2. Marktplaats stuurt maandelijks achteraf een factuur per e-mail aan het e-mailadres dat de Admarkt Adverteerder heeft opgegeven. De Admarkt Adverteerder dient de factuur binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum te betalen op de door Marktplaats aangegeven wijze. Alle vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
6.3. Alle betalingen door de Admarkt Adverteerder worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van de Admarkt Adverteerder, ongeacht enige andere aanduiding door de Admarkt Adverteerder.
6.4. Eventuele kortingen of promotionele acties kunnen slechts eenmaal per onderneming of entiteit worden ingeroepen, ongeacht of aan meerdere personen binnen de onderneming of entiteit een aanbod daartoe is gedaan.
6.5. Klachten over de hoogte van de te betalen vergoedingen dienen schriftelijk aangetekend te worden ingediend binnen twaalf (12) maanden na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn wordt de Admarkt Adverteerder geacht de factuur te hebben goedgekeurd. Een klacht schort de betalingsverplichting van de Admarkt Adverteerder niet op.
6.6. Bij overschrijding van de betalingstermijn is Marktplaats gerechtigd wettelijke rente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende Admarkt Adverteerder na aanmaning verzuimt het volledige bedrag te betalen, is Marktplaats gerechtigd een incassobureau in te schakelen en toegang tot en/of gebruik van Admarkt voor de betreffende Admarkt Adverteerder te blokkeren (onverminderd het bepaalde in artikel 2.4). De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Admarkt Adverteerder komen. Marktplaats heeft het recht om voor het aanbieden van Admarkt zekerheidstelling of een voorschot te vragen van de Admarkt Adverteerder.
6.7. Enig beroep van Admarkt Adverteerder op verrekening of opschorting is niet toegestaan.7. Admarkt-Feed


7.1. Toegang tot Admarkt-Feed
7.1.1. Marktplaats kan Admarkt Adverteerders toestaan om automatisch toegang te verkrijgen tot Admarkt door middel van een door Marktplaats aangeboden of goedgekeurde applicatie (de ‘Admarkt-Feed‘). Het staat Marktplaats vrij om te bepalen welke Admarkt Adverteerder toegang krijgt tot de Admarkt-Feed. Marktplaats kan de toegang tot de Admarkt-Feed zonder opgave van redenen weigeren of beëindigen.
7.2. Aanleveren en importeren Admarkt-Feed bestanden
7.2.1. Admarkt-Feed bestanden moeten worden aangeleverd in het door Marktplaats beschreven formaat. Marktplaats streeft ernaar om een keer per dag een Admarkt-Feed bestand te importeren. Dit gebeurt vanaf 04.00 uur in de nacht (Nederlandse tijd). De Admarkt Adverteerder die gebruik maakt van de Admarkt-Feed moet vanaf dat tijdstip zijn Admarkt-Feed bestand klaar hebben staan. Als dit niet het geval is zal Marktplaats het Admarkt-Feed bestand van de vorige dag gebruiken.
7.2.2. Elk product in het Admarkt-Feed bestand moet een unique identifier hebben waaraan Marktplaats de Admarkt Advertentie kan herkennen. Marktplaats streeft ernaar om van alle producten in het Admarkt-Feed bestand een Admarkt Advertentie te plaatsen (met inachtneming van hetgeen bepaald is in artikel 7.3.2 en 7.3.3). Indien al een Admarkt Advertentie voor een specifiek product bestaat zal Marktplaats deze Admarkt Advertentie waar nodig updaten.
7.2.3. Advertenties blijven op de Website staan tot de volgende import van een Admarkt-Feed bestand plaatsvindt of totdat een eventueel ingesteld daglimiet en/of advertentiebudget bereikt is (met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 4.3).
7.2.4. Het is verboden om Admarkt-Feed bestanden aan te leveren die schadelijke content bevatten.
7.2.5. Het staat Marktplaats vrij om Admarkt-Feed bestanden te weigeren zonder opgaaf van redenen.
7.3. Admarkt Advertenties geïmporteerd via de Admarkt-Feed
7.3.1. Alle Admarkt Advertenties die via de Admarkt-Feed tot stand komen dienen aan de Admarkt Voorwaarden en aan de Marktplaats Gebruiksvoorwaarden te voldoen. Daar waar deze voorwaarden conflicteren geldt de volgende volgorde:
a. De voorwaarden voor de Admarkt-Feed zoals beschreven in dit artikel 7;
b. De Admarkt Voorwaarden;
c. De Marktplaats Gebruiksvoorwaarden.
7.3.2. Een Admarkt Adverteerder mag maximaal 50 producten per categorie aanbieden. Wanneer een Admarkt Adverteerder meer dan 50 producten in een categorie aanbiedt staat het Marktplaats vrij om bij het importeren van het Admarkt-Feed bestand een selectie van 50 producten in deze categorie te maken. Wanneer een Admarkt Adverteerder meer dan 50 producten in een categorie wil plaatsen kan dit alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Marktplaats. Deze toestemming kan op elk gewenst moment ook weer ingetrokken worden door Marktplaats.
7.3.3. Een Admarkt Adverteerder mag in totaal maximaal 5000 producten aanbieden in een Admarkt-Feed bestand. Wanneer een Admarkt Adverteerder meer dan 5000 producten in een Admarkt-Feed bestand aanbiedt staat het Marktplaats vrij om een selectie van 5000 te producten te maken. Wanneer een Admarkt Adverteerder meer dan 5000 producten op Marktplaats wil plaatsen kan dit alleen met voorafgaande schriftelijke toestemming van Marktplaats. Deze toestemming kan op elk gewenst moment ook weer ingetrokken worden door Marktplaats.
7.4. Beheer Admarkt Advertenties
7.4.1. Wanneer een Admarkt Adverteerder een Admarkt Advertentie tussentijds wil pauzeren of verwijderen kan hij dit doen in het Admarkt overzicht. Advertenties die via de Admarkt-Feed zijn geplaatst en die handmatig zijn gepauzeerd of verwijderd zullen, wanneer ze in een nieuw Admarkt-Feed bestand staan, opnieuw gepubliceerd worden.
7.4.2. Het staat Admarkt Adverteerders die gebruik maken van de Admarkt-Feed vrij om op ieder moment te stoppen met de Admarkt-Feed. Dit kan de Admarkt Adverteerder doen door het Admarkt-Feeds bestand te verwijderen in de omgeving van de derde partij die de koppeling met de Admarkt-Feed verzorgt of de betreffende Admarkt Advertenties te pauzeren of te verwijderen in de beheeromgeving op de Website.
7.5. Aansprakelijkheid Admarkt Advertenties geïmporteerd via Admarkt-Feed
7.5.1. Marktplaats geeft geen garanties met betrekking tot het ophalen van Advertenties door middel van de Admarkt-Feed. Marktplaats is niet aansprakelijk wanneer een Admarkt-Feed import niet, of niet succesvol, verlopen is.
7.5.2. De Admarkt Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van het Admarkt-Feed bestand en de inhoud van de Admarkt Advertenties die gecreëerd worden op basis van het Admarkt-Feed bestand. Marktplaats is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de opmaak en inhoud van de geïmporteerde Admarkt Advertenties.
7.5.3. De Admarkt Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de Admarkt Advertenties die live op de Website staan, ook als het Admarkt-Feed bestand van de Admarkt Adverteerder om wat voor reden dan ook niet, of niet tijdig, door Marktplaats geïmporteerd is.
7.6. Financiële afspraken
7.6.1. De Admarkt Adverteerder moet te allen tijde de kosten voldoen voor de geïmporteerde Admarkt Advertentie, ook indien de Admarkt Advertentie niet foutloos of niet naar de wensen van de Admarkt Adverteerder op de Website is geplaatst.
7.6.2. Het is niet toegestaan om door middel van de Admarkt-Feed de werking van het Admarkt systeem te beïnvloeden (bijvoorbeeld betere positiebepaling door slim gebruik van een productfeed (gaming)).8. Overige


8.1. Marktplaats levert Admarkt op grond van een inspanningsverbintenis en niet op grond van een resultaatsverbintenis. Marktplaats garandeert niet:
a. dat de Admarkt dienst continue beschikbaar is,
b. dat de Admarkt dienst foutloos functioneert,
c. dat de Admarkt Advertenties continue op de Website worden geplaatst; en/of
d. dat geen misbruik van de Admarkt diensten kan worden gemaakt.
8.2. Marktplaats garandeert niet dat de resultaten van het gebruik van Admarkt voldoen aan de doelstellingen of verwachtingen die de Admarkt Adverteerder heeft.
8.3. In aanvulling van hetgeen is bepaald in de Marktplaats Gebruiksvoorwaarden, is Marktplaats niet aansprakelijk voor schade die de Admarkt Adverteerder lijdt doordat:
a. de Admarkt dienst niet continue beschikbaar is,
b. de Admarkt dienst niet foutloos functioneert,
c. de Admarkt Advertenties niet continue op de Website zijn geplaatst; en/of
d. misbruik van de Admarkt diensten is gemaakt.
8.4. Indien Marktplaats om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de totale vergoeding die de Admarkt Adverteerder aan Marktplaats heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan.
8.5. Iedere Admarkt Adverteerder dient de Admarkt Advertentie die hij zelf op de Website plaatst, of die via de Admarkt-Feed op de Website wordt geplaatst, zelf te controleren. De Admarkt Adverteerder stemt er uitdrukkelijk mee in dat artikel 6:227b lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (informatieplicht elektronische handel) niet van toepassing is.
8.6. De Admarkt Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van zijn gebruikersnaam en wachtwoord combinatie. De Admarkt Adverteerder is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via de gebruikersnaam en wachtwoord van het Admarkt Systeem wordt gemaakt. Zodra de Admarkt Adverteerder weet of reden heeft te vermoeden dat de gebruikersnaam en wachtwoord in handen zijn gekomen van onbevoegden, dient de Admarkt Adverteerder Marktplaats daarvan op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van de Admarkt Adverteerder om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het wachtwoord.
8.7. Marktplaats kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te alle tijde wijzigen. Marktplaats zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van Marktplaats gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.
8.8. Marktplaats is niet verplicht enige informatie over Admarkt te verstrekken die niet noodzakelijk is voor het afnemen daarvan door de Admarkt Adverteerders, zoals, zonder daartoe beperkt te zijn, informatie over haar fraude detectie systeem.


Laatst aangepast: 25 april 2016