Algemene Gebruiksvoorwaarden

Hier kunt u onze Algemene Gebruikersvoorwaarden inzien en downloaden.

I. Algemene Bepalingen

 1. Welkom bij Marktplaats!

  1. Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn met ingang van 15 februari 2024 van toepassing op ieder gebruik van de website marktplaats.nl en de Marktplaats-app (het "Platform"), op alle diensten die door Marktplaats B.V. ("Marktplaats") worden aangeboden en op alle overeenkomsten die Marktplaats aangaat voor het gebruik van het Platform en de diensten. Als u gebruik maakt van het Platform gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden.

  2. De Gebruiksvoorwaarden bestaan uit 4 hoofdstukken: (I) Algemene Bepalingen, (II) Regels voor het plaatsen van advertenties, (III) Voorwaarden zakelijk adverteren en (IV) Aanvullende regels voor bepaalde categorieën. Afhankelijk van de manier waarop de Gebruiker het Platform gebruikt, zijn er bepaalde hoofdstukken uit de Gebruiksvoorwaarden van toepassing in aanvulling op deze (I) Algemene Bepalingen. Voor zover er in hoofdstukken (II), (III) en (IV) bepalingen zijn opgenomen die tegenstrijdig zijn met bepalingen in dit hoofdstuk (I) Algemene Bepalingen, hebben de bepalingen in de andere hoofdstukken voorrang.

  3. Marktplaats raadt iedereen die gebruik maakt van het Platform of bijbehorende diensten (een "Gebruiker") aan deze Gebruiksvoorwaarden te lezen. Marktplaats kan deze Gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd wijzigen.

  4. Een Gebruiker kan op het Platform producten, digitale inhoud en (digitale) diensten aanbieden of zoeken, zowel gratis als tegen betaling aan Marktplaats. Het aanbieden, of doen van een oproep, gebeurt door het aanmaken van een openbare advertentie op het Platform (de "Advertentie"). Een Advertentie omvat onder meer de titel en de omschrijving van de aangeboden of gezochte producten of diensten. Een Gebruiker die een Advertentie plaatst wordt aangeduid als "Adverteerder". Een Adverteerder dient zich te hebben geregistreerd op het Platform.

  5. Marktplaats is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen. Marktplaats staat niet in voor de kwaliteit of conformiteit van via het Platform verhandelde producten en diensten, en geeft daarover geen enkele garantie.

 2. Specifieke voorwaarden voor aanvullende diensten of acties van Marktplaats 

  Via het Platform biedt Marktplaats zelf aanvullende diensten en acties aan, zoals bijvoorbeeld Marktplaats Pro. Op die aanvullende diensten of acties van Marktplaats zijn, naast deze Gebruiksvoorwaarden, specifieke voorwaarden van toepassing die worden gecommuniceerd wanneer de Gebruiker de betreffende dienst afneemt of zijn deelname bevestigt. Voor zover er in die specifieke voorwaarden en deze Gebruiksvoorwaarden bepalingen zijn opgenomen die tegenstrijdig zijn, hebben de specifieke voorwaarden voorrang.

 3. Specifieke voorwaarden voor aanvullende diensten van derden

  Op het Platform kunnen Gebruikers in aanvulling op Advertenties diensten afnemen die door derden worden aangeboden om het handelen makkelijker te maken. Op zulke aanvullende diensten zijn de voorwaarden van de betreffende partijen van toepassing. Voor zover er in die voorwaarden van derden en deze Gebruiksvoorwaarden bepalingen zijn opgenomen die tegenstrijdig zijn, hebben voorwaarden van derden voorrang. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende diensten:

  1. Betaalverzoeken, een dienst van Online Payment Platform waarop de voorwaarden van Online Payment Platform van toepassing zijn. Meer informatie over Betaalverzoeken kunt u hier vinden.
  2. Kopersbescherming, een dienst van Online Payment Platform waarop de voorwaarden van Online Payment Platform van toepassing zijn. Meer informatie over Kopersbescherming kunt u hier vinden.
  3. Verzenden via Marktplaats, een dienst van PostNL of van DHL (naar keuze van de Gebruiker). Afhankelijk van de door de Gebruiker gekozen bezorgdienst zijn de voorwaarden van PostNL of de voorwaarden van DHL van toepassing. Meer informatie over Verzenden via Marktplaats kunt u hier vinden.
 4. Verwijzingen naar websites van derden

  Het Platform bevat verwijzingen naar de websites van derden (bijvoorbeeld hyperlinks of banners). Marktplaats heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van de betreffende websiteaanbieder.

 5. Verwerking van persoonsgegevens

  In de Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe Marktplaats omgaat met uw persoonsgegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u ons Platform gebruikt.

 6. Minderjarigen

  De diensten van Marktplaats zijn slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers indien zij daarvoor toestemming hebben gekregen van hun wettelijke vertegenwoordiger of het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betreffende handeling zelfstandig verricht.

 7. Niet toegestaan gebruik van het Platform

  1. De inhoud van het Platform mag (met uitzondering van eigen Advertenties) nooit worden gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd of openbaar worden gemaakt, behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Advertenties of 100 hyperlinks naar Advertenties. Onder de uitzondering valt bijvoorbeeld gebruik in persoonlijke weblogs of andere persoonlijke websites.

  2. Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Adverteerders (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.

  3. Op de databank met Advertenties rust het databankrecht van Marktplaats. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Advertenties op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Advertenties herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet, tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Advertenties op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van Marktplaats is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.

  4. Het is niet toegestaan om Advertenties op het Platform te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze anders dan via de ‘Plaats Advertentie’ knop, tenzij Marktplaats daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

  5. Het is niet toegestaan om Advertenties namens of in opdracht van derden te plaatsen, tenzij Marktplaats daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners).

 8. Informatieverplichtingen voor Adverteerders

  1. Alle Adverteerders dienen hun hoedanigheid (zakelijk of particulier) en persoonlijke (contact)gegevens of bedrijfsgegevens correct door te geven en ervoor te zorgen dat deze juist en actueel zijn. 

  2. Zijn er wettelijke (informatie)verplichtingen van toepassing, dan moet de Adverteerder zich daaraan houden. Is Marktplaats wettelijk verplicht de Adverteerder te identificeren of aanvullende (bedrijfs- of contact)informatie op te vragen, bijvoorbeeld vanwege belastingwetgeving, dan is de Adverteerder verplicht de informatie onverwijld te verstrekken. 

 9. Inhoudsmoderatie

  Om ervoor te zorgen dat het Platform veilig en schoon blijft maakt Marktplaats gebruik van menselijke evaluatie in combinatie met geautomatiseerde systemen voor het identificeren van inhoud die evident in strijd is met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden. Voor de beoordeling van meer complexe en/of genuanceerde gevallen heeft Marktplaats een speciaal getraind fraudeteam. Ook heeft Marktplaats samenwerkingen met autoriteiten om handel in niet-toegestane producten te verminderen en/of om oplichting en fraude tegen te gaan.

 10. Overtredingen en mogelijke maatregelen door Marktplaats

  1. Bij het gebruik van het Platform moet iedere Gebruiker zich houden aan de wet en de Gebruiksvoorwaarden.

  2. Voor het melden van illegale en inbreukmakende Advertenties, beledigende inhoud en andere problemen verzoekt Marktplaats Gebruikers gebruik te maken van het Meld aan Marktplaats-systeem. Klachten over oplichting kunt u melden via de contactoptie op Help en Info.

  3. Als Marktplaats aanwijzingen en/of klachten van Gebruikers of derden ontvangt of om andere redenen van mening is dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden dan kan Marktplaats – indien zij daartoe aanleiding ziet – om veiligheidsredenen en ter bescherming van het Platform onder meer de onderstaande maatregelen treffen. Marktplaats kan deze maatregelen ook treffen indien een Gebruiker op onredelijke wijze gebruik maakt van het Platform (bijvoorbeeld door hinder of schade te veroorzaken). In sommige gevallen kan Marktplaats deze maatregelen treffen zonder de Gebruiker daarover vooraf te waarschuwen:

   1. Marktplaats kan de desbetreffende Gebruiker (al dan niet tijdelijk) uitsluiten van het Platform c.q. de diensten van Marktplaats, of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. Bijvoorbeeld: schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van Advertenties of reacties; en/of
   2. Marktplaats kan een of meerdere Advertenties van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag; en/of
   3. Marktplaats kan verplichtingen jegens de Gebruiker opschorten en (uit)betalingen waar een Gebruiker toe gerechtigd is tijdelijk blokkeren (al dan niet met behulp van haar betaaldienstverlener) zolang de Gebruiker niet voldoet aan een verplichting uit deze Gebruiksvoorwaarden, na daartoe door Marktplaats te zijn gesommeerd.

    

   Welke maatregelen Marktplaats in een specifiek geval neemt en voor hoelang die maatregelen worden opgelegd, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Hierbij houdt Marktplaats onder meer rekening met (waar relevant): het aantal keer dat een gebruiker illegale inhoud heeft verstrekt of een ongegronde melding heeft gedaan, de soort illegale inhoud of ongegronde melding, wat de gevolgen daarvan zijn en met welke bedoeling de inhoud is verstrekt of melding is gedaan.

  4. Marktplaats kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is kan Marktplaats binnen de grenzen van de wet de persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat staat verder beschreven in de Privacyverklaring.

 11. Geen garantie voor het Platform

  1. Marktplaats kan niet garanderen dat het Platform (en bijbehorende dienstverlening) altijd zal voldoen aan de verwachtingen. Ook kan Marktplaats niet garanderen dat het Platform foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot het Platform of delen daarvan kan worden verkregen.

  2. Alle informatie en getallen op het Platform, voor zover afkomstig van Marktplaats, zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten.

 12. Beperking aansprakelijkheid Marktplaats

  1. Marktplaats sluit, voor zover wettelijk is toegestaan, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:

   1. gebruik van de diensten van Marktplaats;
   2. het niet of niet veilig beschikbaar zijn van het Platform of delen daarvan;
   3. onjuiste informatie op het Platform;
   4. afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via het Platform;
   5. wijzigingen in de diensten van Marktplaats of wijzigingen in of op het Platform;
   6. het handelen door Gebruiker in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en/of toepasselijke wet- en regelgeving;
   7. een maatregel genomen door Marktplaats ten aanzien van een Gebruiker en/of Advertentie.
  2. Indien Marktplaats om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk is, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die de Gebruiker aan Marktplaats heeft betaald gedurende de 6 (zes) maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) € 250,-, afhankelijk van wat hoger is.

 13. Ervaringen

  1. Gebruikers kunnen worden gevraagd om een beoordeling te geven over een andere Gebruiker met wie zij over een Advertentie hebben gecommuniceerd door middel van Ervaringen. De gegeven beoordeling bestaat uit een aantal sterren en een standaardtekst die de Gebruiker kiest. De beoordeling is publiek zichtbaar enkele dagen nadat deze is gegeven.

  2. Marktplaats heeft geen invloed op de beoordelingen via Ervaringen. Het kan gebeuren dat een beoordeling de feitelijke situatie niet (geheel) correct weergeeft.

  3. Een beoordeling:

   1. moet naar waarheid worden gedaan;
   2. moet betrekking hebben op de betreffende Gebruiker;
   3. moet betrekking hebben op de Advertentie waarvoor de optie tot beoordelen wordt geboden;
   4. mag niet worden gedaan met het waarschijnlijke oogmerk de Gebruiker te schaden of anderszins misbruik te maken van Ervaringen.
 14. Klachtenregeling

  1. Antwoorden op veelgestelde vragen van Gebruikers zijn te vinden via onze Help en Info-pagina. Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden, neem dan contact op via de contactopties op de Help en Info-pagina. Heeft u toch een klacht over Marktplaats? Klachten kunt u gratis indienen via de pagina Klacht over Marktplaats.

  2. Een Gebruiker kan onder meer een klacht indienen over:

   1. een besluit van Marktplaats om al dan niet maatregelen te nemen ten aanzien van een bepaalde Advertentie of een Gebruiker, op de grond dat informatie die door een Gebruiker is verstrekt illegale inhoud bevat of onverenigbaar is met de Gebruiksvoorwaarden;
   2. een vermeende overtreding van de Platform-to-Business Verordening (2019/1150) (voor zover van toepassing);
   3. technische problemen; en
   4. andere maatregelen of gedragingen van Marktplaats die aanzienlijke gevolgen voor de Gebruiker hebben.

   Een klacht onder (a) kan worden ingediend binnen 6 (zes) maanden nadat Marktplaats een Gebruiker over dit besluit heeft geïnformeerd. Klachten over een gebrek in de dienstverlening dienen tijdig na ontdekking te worden ingediend, waarbij een termijn van 2 maanden in ieder geval tijdig zal zijn.

  3. Klachten moeten volledig en duidelijk omschreven worden. Marktplaats behandelt klachten zorgvuldig en tijdig. Marktplaats zal ernaar streven binnen 14 (veertien) dagen na het indienen van de klacht te reageren.

  4. Als er geen oplossing wordt gevonden voor de klacht door middel van onze klachtenregeling heeft de Gebruiker de mogelijkheid een klacht voor te leggen aan andere instanties, zie 'Klacht over Marktplaats'. Een Gebruiker die handelt als consument kan zijn geschil met Marktplaats voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel conform het toepasselijke reglement en de voorwaarden. Ook kan via het Europees ODR Platform een verzoek worden ingediend tot het oplossen van een geschil. Deze klachtenregeling doet geen afbreuk aan de mogelijkheid voor een Gebruiker om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.

 15. Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.org

  Marktplaats is lid van Thuiswinkel.org, als gevolg waarvan in aanvulling op deze Gebruiksvoorwaarden, ook de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel van toepassing zijn op de overeenkomst tussen Marktplaats en de Gebruiker. Voor zover sprake is van strijdigheid tussen de inhoud van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en de Gebruiksvoorwaarden zal indien de Gebruiker de overeenkomst met Marktplaats aangaat als consument, de inhoud van de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel voorrang hebben boven de inhoud van de Gebruiksvoorwaarden. In elk ander geval zullen de Gebruiksvoorwaarden voorrang hebben boven de Algemene Voorwaarden Thuiswinkel.

 16. Marktplaats-app

  De installatie en het gebruik van de Marktplaats-app op Apple-producten is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

  1. Apple Inc. ("Apple") is geen partij bij deze Gebruiksvoorwaarden. Apple is niet verantwoordelijk voor de Marktplaats-app en de inhoud ervan.
  2. De Gebruiker heeft enkel een niet-overdraagbare licentie om de Marktplaats-app te gebruiken op een Apple-product dat de Gebruiker bezit of beheert, zoals uiteengezet in de algemene voorwaarden van Apple Media Services die van toepassing zijn op het gebruik van de App Store.
  3. Marktplaats en de Gebruiker erkennen dat Apple op geen enkele manier verplicht is om onderhouds- en/of ondersteuningsdiensten te leveren voor de Marktplaats-app.
  4. Indien de Marktplaats-app niet voldoet aan de toepasselijke wettelijke garanties, kan de Gebruiker Apple daarvan op de hoogte stellen. Op Apple rust, voor zover wettelijk toegestaan, geen garantieverplichting.
  5. Apple is niet verantwoordelijk voor het afhandelen van vorderingen van de Gebruiker met betrekking tot de Marktplaats-app, of voor het doen van onderzoek naar en de verdediging tegen claims van derde partijen dat de Marktplaats-app inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van deze derde partijen.
  6. Apple en haar dochterondernemingen zijn derde-begunstigden van deze Gebruiksvoorwaarden. Apple heeft het recht om de voorwaarden van dit artikel af te dwingen jegens de Gebruiker.
 17. Wijzigingen

  Marktplaats kan het Platform of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de categorieën, de indeling van het Platform en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Voor zover wettelijk vereist, zal Marktplaats een wijziging aankondigen voordat deze wordt doorgevoerd.

 18. Overige bepalingen

  1. Marktplaats is gevestigd aan de Wibautstraat 224, 1097 DN te Amsterdam. Marktplaats heeft telefoonnummer 020-2150838, btw-nummer 803.603.307.B.01 en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 28058712.

  2. Marktplaats kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. Marktplaats zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen een redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzigingen worden van kracht binnen een redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat Gebruiker na de wijziging opnieuw van het Platform en/of de diensten van Marktplaats gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.

  3. Marktplaats wijst u op uw recht op conformiteit ten aanzien van digitale diensten conform de toepasselijke consumentenwetgeving.

  4. Indien Marktplaats een bepaling in de Gebruiksvoorwaarden niet (direct) afdwingt, dan heeft dat niet tot gevolg dat Marktplaats afstand doet van het recht dit op een later tijdstip of jegens een andere Gebruiker wel af te dwingen. Afspraken die afwijken van hetgeen is bepaald in de Gebruiksvoorwaarden zijn enkel geldig indien deze schriftelijk door Marktplaats zijn bevestigd. Indien een of meerdere bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden door een bevoegde rechter ongeldig worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden van kracht.

  5. Kennisgevingen aan Marktplaats (anders dan inzake inbreukmakende of op andere wijze onrechtmatige Advertenties) kunnen worden gericht aan Marktplaats B.V., Wibautstraat 224, 1097 DN te Amsterdam. Kennisgevingen aan Gebruikers zullen worden gestuurd naar het opgegeven e-mailadres, of per aangetekende post ingeval hiertoe aanleiding is en een adres beschikbaar is. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen 5 (vijf) werkdagen na de datum van verzending.

  6. Marktplaats is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op het Platform of bijbehorende diensten van Marktplaats over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.

  7. De overeenkomsten die volgen uit alle diensten van Marktplaats en de Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW wordt uitgesloten in alle overeenkomsten voor niet-consumenten.

  8. In het geval van een geschil voortvloeiend uit voornoemde overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, is voor de behandeling van dat geschil uitsluitend de rechtbank te Amsterdam bevoegd. In afwijking van het voorgaande heeft een Gebruiker die handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf) de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de rechtbank van de woonplaats van die Gebruiker. De Gebruiker moet binnen 1 (één) maand nadat Marktplaats zich beroept op de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam aan Marktplaats laten weten dat zij kiest voor de rechtbank van zijn of haar woonplaats. Verdere mogelijkheden tot het indienen van een klacht of het oplossen van een geschil zijn opgenomen in artikel 14 van de Algemene Bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden.

II. Regels voor het plaatsen van Advertenties

 1. Algemene regels voor het plaatsen van een Advertentie op het Platform

  1. Advertenties die een Adverteerder op het Platform plaatst, dienen aan onderstaande algemene regels te voldoen. Daarnaast gelden aanvullende regels voor bepaalde groepen Advertenties, zoals voor Voertuigen, Diensten en Vakmensen en Marktplaats Pro. Deze aanvullende regels kunnen afwijken van de onderstaande algemene regels. Marktplaats adviseert Adverteerders om altijd goed op te letten onder welke regels een Advertentie valt.

  2. Voor het opmaken van een Advertentie geldt het volgende:

   1. In iedere Advertentie voor producten mag maar één concreet product (of één groep van dezelfde producten) worden aangeboden of worden gezocht.
   2. Elke titel en elke tekst van een Advertentie dient een omschrijving van het aangeboden of gezochte product of de aangeboden of gezochte dienst te bevatten.
   3. Titels en teksten van Advertenties mogen alleen in het Nederlands of in het Engels zijn opgesteld.
   4. Het is niet toegestaan om gratis Advertenties meer dan één keer op het Platform te plaatsen. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Advertenties op het Platform online te hebben staan of geplaatst te hebben. Het is niet toegestaan om hetzelfde object of dezelfde dienst in meer dan één Advertentie tegelijk op het Platform aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Advertenties of meerdere Advertenties voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen.
   5. Als een Advertentie voor het einde van de initiële advertentieperiode (of een verlenging van die advertentieperiode) van het Platform wordt verwijderd, is het niet toegestaan een identieke Advertentie of een Advertentie voor hetzelfde object of dezelfde dienst te plaatsen binnen de oorspronkelijke looptijd van die advertentieperiode. In uitzondering daarop is het wel toegestaan na verwijdering een identieke Advertentie te plaatsen of een Advertentie te plaatsen voor hetzelfde object of dezelfde dienst als daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van de Advertentie of wanneer de koop onverwacht niet is doorgegaan).
   6. Iedere Advertentie dient in de best passende categorie te worden geplaatst. Onder deze link staan een aantal voorbeelden hoe de best bijpassende categorie gevonden kan worden.
  3.  Advertentie-inhoud die niet is toegestaan:

   1. De titel en de tekst van de Advertentie mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst dienen het product dat ter verkoop wordt aangeboden of de dienst die wordt aangeboden juist en helder te beschrijven.
   2. Het is niet toegestaan de indruk te wekken dat bepaalde wettelijke rechten van een Gebruiker (zoals het recht op een product dat of een (digitale) dienst of digitale inhoud die voldoet aan de opgegeven specificaties) een onderscheidend kenmerk zijn van de Advertentie of Adverteerder, terwijl de afnemer daar wettelijk gezien al recht op heeft.
   3. Een Advertentie mag in ieder geval geen discriminerende, pornografische, beledigende, bedreigende, haatzaaiende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen en/of persoonsgegevens van derden bevatten of in strijd zijn met de openbare orde of de goede zeden.
   4. Het is niet toegestaan een Advertentie te plaatsen met als enige doel het direct of indirect promoten van een bedrijf, behalve in de groep Diensten en Vakmensen.
   5. Het is niet toegestaan om foto’s bij een Advertentie te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.
   6. In gratis Advertenties mogen enkel websites worden vermeld of links naar websites worden opgenomen indien daarvoor is betaald. Het is niet toegestaan om websites te vermelden of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk gevuld zijn met links naar advertentiewebsites of naar advertenties die met name gericht zijn op het verwerven van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.
   7. Het is niet toegestaan om Advertenties te plaatsen, die enkel zijn geplaatst om kliks op een bepaalde website te genereren.
 2. Illegale of onrechtmatige producten of diensten

  1. Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarin de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is. Klik hier voor een lijst van mogelijk illegale of onrechtmatige producten en diensten.

   Let op: deze lijst is niet volledig, maar geeft enkel een indicatie. Niet alle handel in de producten of de diensten die op deze lijst staan is verboden, maar kan onder omstandigheden wel verboden zijn, bijvoorbeeld bij gebrek aan een vergunning. Producten en diensten die niet op deze lijst staan kunnen onder omstandigheden ook illegaal of onrechtmatig zijn.
  2. Zowel de Adverteerder als de Gebruiker die reageert op een Advertentie moet altijd goed opletten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Gebruikers dienen zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of de desbetreffende dienst te kennen. Marktplaats raadt Gebruikers aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. Ook bevat de lijst met verdachte of verboden producten of diensten hierover suggesties.

 3. Geen inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten van derden

  1. Het is niet toegestaan om een product in een Advertentie op te nemen dat inbreuk maakt op intellectuele-eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat:

   1. inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er in een Advertentie een foto staat die de Gebruiker niet zelf heeft gemaakt en zonder dat de fotograaf daarvoor toestemming heeft gegeven; of
   2. inbreuk maakt op het merkrecht van een andere partij. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er een namaak-kledingstuk met daarop een zichtbaar merk wordt aangeboden in een Advertentie; of
   3. inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als er een product (zoals een tas) dat is nagemaakt zonder toestemming van de ontwerper wordt aangeboden in een Advertentie.
  2. In de titel en tekst van de Advertentie mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in de Advertentie wordt aangeboden of gevraagd.

  3. In de titel of de tekst van de Advertentie mag alleen de (handels)naam of het merk worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van (handels)namen of merken van producten of diensten die niet in de Advertentie worden aangeboden is niet toegestaan.

  4. Het product mag alleen in de tekst van de Advertentie met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag niet op een verwarrende manier een (handels)naam of merk worden genoemd dat hoort bij het andere vergelijkbare product.

  5. Het is niet toegestaan een disclaimer in de Advertentie op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in de Advertentie wordt aangeboden. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op het Platform.

 4. Melden van illegale of inbreukmakende Advertenties aan Marktplaats

  1. Meldingen van Advertenties in strijd met de Gebruiksvoorwaarden:

   1. Advertenties die in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals Advertenties waarin illegale producten worden aangeboden of die smadelijke inhoud hebben, kunnen door eenieder worden gemeld via het Meld aan Marktplaats-systeem.
   2. Misbruik van het Meld aan Marktplaats-systeem wordt gezien als een handeling in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en kan ertoe leiden dat Marktplaats de onder hoofdstuk (I), artikel 10 beschreven maatregelen jegens de betrokken melder treft.
  2. Meldingen ingeval van inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten (zie ook artikel 3 hierboven):

   1. Het 'Melding van Inbreuk' Programma van Marktplaats is bedoeld om ervoor te zorgen dat in Advertenties aangeboden producten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het merkrecht of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden. Lees hier meer informatie over het Marktplaats Melding van Inbreuk Programma.
   2. Rechthebbenden kunnen melding maken van een Advertentie die inbreuk maakt op hun rechten en een verzoek indienen voor de verwijdering van deze Advertentie door het Formulier Melding van Inbreuk in te vullen en het naar Marktplaats te sturen volgens de instructies. Rechthebbenden kunnen zijn houders van intellectuele eigendomsrechten of hun gemachtigden en wettelijke instanties. Als het Formulier Melding van Inbreuk juist en volledig is ingevuld en door Marktplaats is ontvangen, en Marktplaats redelijkerwijs concludeert dat sprake is van een inbreukmakende Advertentie, zal de betreffende Advertentie worden verwijderd.
   3. De informatie die in het Formulier Melding van Inbreuk wordt gevraagd heeft tot doel te verzekeren dat de partij die de Advertentie meldt, de rechthebbende zelf is of door de rechthebbende officieel is gemachtigd. Tevens moet die informatie in het formulier Marktplaats in staat stellen de Advertentie die moet worden verwijderd te identificeren.
   4. Zodra Marktplaats voor de eerste maal een volledig en juist ingevuld Formulier Melding van Inbreuk heeft ontvangen, kunnen latere meldingen eenvoudig via e-mail naar Marktplaats verstuurd worden via het door Marktplaats daarvoor gecommuniceerde e-mailadres.
 5. Het plaatsen van een Advertentie

  1. Een Advertentie plaatsen kan zodra de Adverteerder is ingelogd. Een Adverteerder plaatst zijn Advertentie via de knop 'Plaats Advertentie' op het Platform.

  2. Het is niet toegestaan voor Gebruikers om hun inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is evenmin toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Advertenties. 

 6. Totstandkoming advertentieovereenkomst tussen Marktplaats en Adverteerder

  1. Nadat de Adverteerder heeft ingelogd, kan hij via de button 'Plaats Advertentie' een Advertentie aanmaken. Tijdens het aanmaken van de Advertentie kan de Adverteerder onder de knop ‘Bekijk Advertentie’ een voorbeeld van de Advertentie zien. De Adverteerder kan de Advertentie naar aanleiding van dit voorbeeld wijzigen. Na het zien van het voorbeeld kan op de button ‘Plaats Advertentie’ worden geklikt. Hiermee komt de advertentieovereenkomst (de "Advertentieovereenkomst") tot stand tussen Marktplaats en de Adverteerder bij gratis Advertenties. Bij betaalde Advertenties komt de Advertentieovereenkomst tot stand op het moment dat de betaalprocedure op het Platform succesvol is doorlopen.

  2. Marktplaats bewaart alle gegevens van iedere Advertentieovereenkomst gedurende 14 (veertien) dagen na verwijdering van de Advertentie. Daarna worden de gegevens van de Advertentieovereenkomst bewaard zoals is beschreven in onze Privacyverklaring. De Adverteerder kan binnen 14 (veertien) dagen onder vermelding van het e-mailadres waarmee de Advertentie is geplaatst en onder vermelding van het advertentienummer deze gegevens opvragen door contact op te nemen met Marktplaats.

 7. Periode dat een Advertentie online blijft staan

  1. Advertenties waarvoor geen bijzondere regels gelden blijven tenminste 28 (achtentwintig) dagen op het Platform staan, mits aan de daarvoor geldende (betalings)voorwaarden is voldaan en de Adverteerder de Advertentie niet zelf verwijdert. Voor Advertenties waarvoor bijzondere regels gelden, zal de Gebruiker de aanvullende voorwaarden op het Platform te zien krijgen voorafgaand aan het plaatsen van de Advertentie.

  2. Indien het product dat in de Advertentie wordt aangeboden wordt verkocht dient de Advertentie te worden verwijderd. Bij verwijdering van de Advertentie eindigt de Advertentieovereenkomst.

 8. Opvallen

  Bij het opmaken van de Advertentie heeft de Adverteerder de mogelijkheid om de Advertentie meer te laten opvallen in de zoekresultaten. Klik hier voor meer informatie en de toepasselijke voorwaarden.

 9. Herroepingsrecht

  1. Op diensten die een Adverteerder handelend als consument afneemt van Marktplaats kan in bepaalde gevallen het herroepingsrecht zoals bedoeld in artikel 6:230o van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Als het herroepingsrecht van toepassing is, kan de Adverteerder een Advertentieovereenkomst of overeenkomst voor aanverwante dienstverlening herroepen binnen 14 (veertien) dagen na het sluiten van de betreffende overeenkomst. Klik hier voor meer informatie over het herroepingsrecht en hoe u dit recht kunt uitoefenen.

  2. Het herroepingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op Advertenties die op grond van het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden (waaronder op grond van hoofdstuk (I), artikel 10) van het Platform zijn verwijderd of (ii) zijn geplaatst door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van Marktplaats of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.

  3. Tenzij anders overeengekomen gaat de Adverteerder ermee akkoord dat een Advertentie (of daarmee verband houdende opvalmogelijkheid) direct, tijdens de wettelijke herroepingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor het eventueel van toepassing zijnde herroepingsrecht. De Adverteerder verklaart dat hij afstand doet van het eventueel van toepassing zijnde herroepingsrecht, zodra de Advertentieovereenkomst of overeenkomst voor de betreffende opvalmogelijkheid binnen de herroepingstermijn is uitgevoerd en ook volledig is afgerond (bijvoorbeeld: dagtopper, omhoogplaatsen).

  4. Indien het in hoofdstuk (II), artikel 9.1 bedoelde herroepingsrecht van toepassing is op de geplaatste Advertentie (of daarmee verband houdende opvalmogelijkheid) dan geldt dat de Adverteerder een evenredige vergoeding verschuldigd is voor de door Marktplaats geleverde diensten tot aan het moment van herroeping. In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat resteert van de overeengekomen advertentieperiode en/of het gemiddeld aantal biedingen op producten of diensten voor Advertenties in dezelfde categorie, zoals door Marktplaats van tijd tot tijd wordt vastgesteld.

  5. Indien u gebruik maakt van het herroepingsrecht zal Marktplaats de prijs van de herroepen Advertentie/dienst, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 (veertien) dagen na het herroepingsverzoek aan de Gebruiker terugbetalen via hetzelfde betaalmiddel als waarmee werd afgerekend.

 10. Biedingen zijn niet bindend

  1. Tenzij in deze Gebruiksvoorwaarden anders geregeld, is een bod op een product of dienst in een Advertentie niet bindend. Deze hoofdregel geldt voor alle Gebruikers op het Platform. Een Adverteerder is niet verplicht een dergelijk (redelijk) bod te accepteren. Indien een dergelijk bod door een Adverteerder wordt geaccepteerd, verplicht dit de bieder niet tot aankoop.

  2. Indien de Advertentie vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om een andere reden wordt verwijderd, zullen de bijbehorende biedingen ook worden verwijderd.

  3. Het is niet toegestaan biedingen bij Advertenties te plaatsen met het enkele doel om het biedingsproces te verstoren.

 11. Regels voor het aanbieden van de prijs/betaalmethoden in een Advertentie

  1. Het is een Adverteerder niet toegestaan om bij een Advertentie alleen een deel van de prijs te vermelden. In de vermelde vraagprijs moeten alle voor de Gebruiker onvermijdbare kosten(posten) zijn inbegrepen. Dit betekent dat alle kosten die de Gebruiker noodzakelijkerwijs moet maken om het aangeboden product te kopen en te gebruiken of de aangeboden dienst af te nemen in de vermelde vraagprijs dienen te zijn inbegrepen, waaronder maar niet beperkt tot verplichte afleverkosten, belastingen, overschrijfkosten en (rij)klaarmaakkosten.

  2. Adverteerders die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van artikel 38 van de Wet op de omzetbelasting verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een Advertentie.

 12. Geen voorafgaande controle

  1. Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Advertentie plaatsen. Na het doorlopen van de stappen wordt de Advertentie automatisch geplaatst. De Adverteerder is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen.

 13. Vrijwaring van Marktplaats door Gebruiker

  1. Iedere Gebruiker vrijwaart Marktplaats van alle aanspraken van derden met betrekking tot schade die verband houdt met (i) een (vermeende) schending door een Gebruiker van deze Gebruiksvoorwaarden, (ii) de inhoud van een Advertentie of (iii) via het Platform verhandelde producten of diensten, waarbij punten (ii) en (iii) alleen van toepassing zijn op een Gebruiker die tevens de betreffende Adverteerder is (geweest).

  2. De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van Marktplaats zijn opgenomen hoofdstuk (I), artikel 12.

 14. Wijzigingen van advertentietarieven

  1. Marktplaats kan de prijzen van de betaalde Advertenties te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een Advertentieovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan het CBS-consumentenprijsindex cijfer, dan heeft de Adverteerder het recht deze Advertentieovereenkomst te beëindigen. Op deze pagina met Advertentietarieven vindt u een overzicht van categorieën en eventuele kosten voor het plaatsen van een Advertentie.

 15. De Advertentie kan ook elders worden gepubliceerd

  1. Marktplaats kan de Advertentie en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Advertentie of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites van vennootschappen die aan Marktplaats zijn gelieerd. Zie hier een aantal voorbeelden.

  2. Door het plaatsen van een Advertentie verstrekt de Adverteerder Marktplaats automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om de Advertentie en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. De Adverteerder garandeert bevoegd te zijn deze licentie te verstrekken.

  3. Marktplaats kan voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Advertentie om het hun mogelijk te maken deze en andere Advertenties te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) de Advertentie bevatten.

  4. De opmaak van Advertenties kan door Marktplaats gewijzigd worden zodat de Advertenties duidelijk toegankelijk zijn via alle media, zoals mobiele telefoons.

III. Aanvullende voorwaarden zakelijk adverteren

 1. Algemeen

  1. Deze aanvullende voorwaarden voor zakelijk adverteren zijn uitsluitend van toepassing op een Adverteerder die handelt in een commerciële of professionele hoedanigheid, voor doeleinden in verband met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit ("Zakelijke Gebruiker") in het kader van diens activiteiten op of in verband met het Platform, via Marktplaats Pro of anderszins, ongeacht het product dat of de dienst die wordt aangeboden.

  2. Zakelijke Gebruikers kunnen ervoor kiezen specifieke diensten en functionaliteiten te gebruiken die door Marktplaats worden aangeboden, waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht. Deze kosten, of de instellingen die tot kosten leiden, worden aan de Zakelijke Gebruiker getoond bij de betreffende dienst of functionaliteit, voordat hij daarmee akkoord gaat.

  3. Een Advertentie die via het Platform wordt geplaatst, is zichtbaar via alle media die het Platform (kunnen) weergeven, zoals applicaties voor mobiele telefoons. Advertenties kunnen ook zichtbaar zijn op externe sites via optionele additionele distributiekanalen en affiliateprogramma's.

 2. Beperkingen van diensten; treffen van maatregelen

  1. Marktplaats zal voorafgaand aan het jegens een Zakelijke Gebruiker nemen van maatregelen als bedoeld in hoofdstuk (I), artikel 10 de Zakelijke Gebruiker een motivering van het betreffende besluit doen toekomen.

  2. Indien Marktplaats besluit om de verstrekking van het geheel van zijn diensten aan een Zakelijke Gebruiker te beëindigen, zal Marktplaats die Zakelijke Gebruiker in beginsel 30 (dertig) dagen voorafgaand daaraan een motivering van dat besluit verstrekken. Deze termijn zal Marktplaats niet in acht nemen voor zover wettelijk toegestaan, bijvoorbeeld in geval van herhaaldelijke overtredingen of andere omstandigheden.

 3. Rangschikking van Advertenties

  Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de volgorde waarin of wijze waarop Advertenties worden getoond op het Platform. Het uitgangspunt is dat Advertenties worden gerangschikt naar het moment van plaatsing, maar hierop zijn uitzonderingen. Dat een Advertentie wordt geplaatst in een categorie waarvoor moet worden betaald, heeft op zichzelf geen gevolgen voor de rangschikking of weergave van een Advertentie ten opzichte van andere Advertenties in dezelfde categorie. Wat de belangrijkste factoren zijn die invloed hebben op de rangschikking, leest u hier.

 4. Aanvullende diensten van Zakelijke Gebruikers

  Zoals omschreven in hoofdstuk (I), artikel 2 rn 3 kunnen door Marktplaats of derden via het Platform aanvullende diensten worden aangeboden aan Gebruikers, zoals door derden aangeboden consumentenkredietovereenkomsten, verzekeringen, betaaldiensten of verzenddiensten. Het is de Zakelijke Gebruiker in beginsel toegestaan om ook eigen aanvullende diensten aan te bieden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of bepaald.

 5. Toegang tot gegevens door Marktplaats en de Zakelijke Gebruiker

  1. Marktplaats heeft tijdens de overeenkomst met de Zakelijke Gebruiker, en een periode daarna, in het kader van haar dienstverlening toegang tot informatie over Zakelijke Gebruikers. Dit zijn gegevens die door Zakelijke Gebruikers bij het gebruik van het Platform zijn verstrekt of die worden gegenereerd, of die ter uitvoering van de licentie voor content (in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen) worden gebruikt. Denk hierbij aan informatie die Zakelijke Gebruikers verstrekken aan Marktplaats als zij zich registreren (zoals persoonsgegevens), allerlei informatie die nodig is voor het aanmaken van een account, inhoud van berichten, en content. Informatie die tijdens het gebruik van het Platform wordt gegenereerd door Marktplaats, is bijvoorbeeld informatie over geplaatste Advertenties, instellingen voor de weergave van Advertenties, Ervaringen, gebruikersactiviteit, betaalinformatie (indien van toepassing) en communicatie tussen Gebruikers.

  2. Een Zakelijke Gebruiker verkrijgt de informatie die noodzakelijk is om het Platform en eventueel overeengekomen aanvullende diensten te kunnen gebruiken, zoals berichten, contactinformatie van (mogelijke) kopers en relevante informatie over zijn Advertentie(s). Een Zakelijke Gebruiker heeft tijdens de duur van zijn overeenkomst met Marktplaats toegang tot zijn account en bijbehorende informatie, zoals Advertentie-inhoud en -informatie en communicatie met andere Gebruikers. In voorkomende gevallen, mogelijk op grond van aanvullende afspraken, is er ook toegang tot statistische informatie, analytische informatie, informatie over views, en lead-informatie.

  3. Als Marktplaats verstrekte of gegenereerde gegevens aan derden verstrekt en dit niet noodzakelijk is voor de dienstverlening, zal daarover informatie worden verstrekt aan de Zakelijke Gebruiker, voor zover wettelijk vereist.

  4. Na het eindigen van de overeenkomst met de Zakelijke Gebruiker kan Markplaats informatie over en gegevens van het account van de Zakelijke Gebruiker behouden voor zover wettelijk toegestaan/vereist.

 6. Vestigingsplaats binnen de EU & EU-goederen

  1. De diensten van Marktplaats zijn uitsluitend bedoeld voor Zakelijke Gebruikers die zijn gevestigd in de EU. Indien een Adverteerder als Zakelijke Gebruiker van het Platform gebruik maakt, bevestigt de Adverteerder dat hij in de EU gevestigd is.

  2. Via het Platform mogen uitsluitend goederen worden verkocht die zich op het grondgebied van de EU bevinden (bijvoorbeeld die afkomstig zijn uit de EU of daar zijn opgeslagen na te zijn ingevoerd in de EU). Indien de Zakelijke Gebruiker goederen verkoopt via het Platform, bevestigt hij dat de goederen die hij verkoopt zich reeds op het grondgebied van de EU bevinden voordat deze worden verzonden of vervoerd naar de koper.

 7. Bemiddeling

  1. Indien sprake is van een geschil tussen een Zakelijke Gebruiker en Marktplaats kunnen Zakelijke Gebruikers een klacht indienen via de procedure omschreven in hoofdstuk I, artikel 14. Indien geen oplossing wordt gevonden kunnen partijen ook middels bemiddeling tot overeenstemming proberen te komen. Het staat Marktplaats en de Zakelijke Gebruiker vrij om een gezamenlijk door hen gekozen bemiddelaar aan te wijzen

  2. Marktplaats neemt redelijke verzoeken om het geschil op te lossen door middel van in de markt erkende instanties voor geschilbeslechting in overweging als alternatief voor een juridische procedure.

 8. Beëindiging van de overeenkomst

  1. De Zakelijke Gebruiker kan zijn overeenkomst met Marktplaats in beginsel te allen tijde beëindigen door zijn account te verwijderen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen (bijvoorbeeld in een separate advertentieovereenkomst), in welk geval die overeengekomen regeling prevaleert boven dit artikel.


IV. Aanvullende regels voor bepaalde categorieën

  A. Diensten en Vakmensen

 1. Voor wie is de groep diensten en vakmensen bedoeld

  1. Marktplaats Diensten en Vakmensen is bedoeld voor professionele vakmensen en dienstverleners. Indien u als vakman of dienstverlener een Advertentie plaats, bevestigt u dat u handelt voor doeleinden die binnen uw bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.

 2. B. Voertuigen

 3. Regels voor het plaatsen van Advertenties

  1. Deze regels gelden voor voertuigen, zoals bijvoorbeeld auto's, motoren, caravans en boten. In iedere Advertentie mag maar één voertuig worden aangeboden. Het is dus niet toegestaan meerdere voertuigen in één Advertentie aan te bieden en/of na verkoop van het voertuig de Advertentie te hergebruiken voor een ander voertuig.

  2. Indien het voertuig dat in de Advertentie wordt aangeboden, wordt verkocht, dient de Advertentie te worden verwijderd.

  3. De tekst, prijs, eigenschappen en foto in de Advertentie dienen overeen te komen met het aangeboden voertuig. Het is niet toegestaan om in het prijsveld in de Advertentie alleen de aanbetaling voor het voertuig, een prijs per maand (lease) of een prijs ex. BTW te vermelden terwijl de Advertentie (deels) op consumenten is gericht. Het is niet toegestaan om een foto te gebruiken anders dan van het aangeboden voertuig zelf (bijvoorbeeld een foto van de website van het merk van het voertuig of een foto uit een catalogus).

  4. Iedere Advertentie dient in de juiste (merk)categorie geplaatst te worden. Het is niet toegestaan om andere namen, merken en modellen in de Advertentie te vermelden dan de naam, het merk en het model van het voertuig dat in de Advertentie wordt aangeboden. Het is dus ook niet toegestaan om in de Advertentie alle andere merken en modellen te vermelden die de Adverteerder (mogelijk) aanbiedt.

  5. Het is niet toegestaan om in de groep voor bepaalde voertuigen (zoals Auto's of Motoren) een Advertentie te plaatsen waarin geen voertuig te koop wordt aangeboden. Het is dus bijvoorbeeld niet toegestaan een Advertentie ‘auto te koop gevraagd’ in de groep Auto’s te plaatsen. Deze dient geplaatst te worden in de Auto Inkoop categorie in de groep Auto Diversen. Tevens is het niet toegestaan in de groep voor een bepaald voertuig Advertenties te plaatsen voor verzekeringen voor dat voertuig en/of overige voertuig-gerelateerde diensten.

  6. Het is in Advertenties niet toegestaan om reclame te maken of door te verwijzen naar andere websites met advertenties voor voertuigen.

 4. Adverteren via API-partners: advertentievormen

  1. Marktplaats biedt de Adverteerder die een onderneming in de autobranche exploiteert ("Autobedrijf") de mogelijkheid om, met toestemming van Marktplaats, zijn voorraad via het Platform te adverteren via een zogeheten bij Marktplaats aangesloten API-partner ("Partner") die de voorraad doorplaatst op het Platform. Dit kan via verschillende advertentievormen:

   • Marktplaats Basis
   • Marktplaats Plus
   • Marktplaats Premium
   (gezamenlijk: "Advertentievormen", afzonderlijk: "Advertentievorm"). Een en ander laat onverlet de mogelijkheid voor het Autobedrijf om een aanvullende opvalmogelijkheid aan te schaffen, zoals uitgelegd in hoofdstuk (II), artikel 8, van deze Gebruiksvoorwaarden.
  2. Een Advertentie geplaatst via een Partner wordt standaard als 'Basis' Advertentievorm geplaatst. Het Autobedrijf kan iedere maand op enig moment voor een Plus of een Premium Advertentievorm ("Upgrade") kiezen door Marktplaats te berichten via de betreffende Partner of Marktplaats rechtstreeks te berichten via de contactopties op deze pagina. De Upgrade zal ingaan op de dag waarop de keuze van het Autobedrijf door Marktplaats is ontvangen ("Ingangsdatum Upgrade").

  3. Marktplaats is te allen tijde gerechtigd om de tarieven van de Advertentievormen te wijzigen, alsmede om Advertentievormen te wijzigen, te beperken of uit te breiden, waaronder maar niet beperkt tot de functionaliteiten en/of kenmerken daarvan. Marktplaats zal het Autobedrijf uiterlijk 1 (één) maand voor het ingaan van de wijzigingen (“Ingangsdatum Wijziging”) schriftelijk, waaronder per brief of per e-mail, op de hoogte stellen van dergelijke wijzigingen, beperkingen en/of uitbreidingen, waarbij het Autobedrijf in de gelegenheid wordt gesteld om zich voor de Ingangsdatum Wijziging af te melden voor de advertentievorm die gewijzigd wordt. In afwijking op het voorgaande is Marktplaats gerechtigd wijzigingen van technische of functionele aard door te voeren in verband met de Advertentievormen zonder het Autobedrijf daarvan op de hoogte te stellen, voor zover deze wijzigingen naar het oordeel van Marktplaats niet leiden tot wezenlijke wijzigingen ten aanzien van de Advertentievormen voor het Autobedrijf.

  4. Facturering voor Advertentievormen geschiedt maandelijks achteraf.

  5. Na beëindiging van de afgenomen Advertentievorm door het Autobedrijf in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden worden de op dat moment actieve Advertenties van het Autobedrijf geplaatst volgens de standaardvoorwaarden voor Advertenties, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

 5. C. Betaalde Advertenties

 6. Betalingen

  1. Bij het kiezen van de categorie of opvalmogelijkheid wordt, indien van toepassing, de bijbehorende prijs kenbaar gemaakt. Op de Advertentietarieven pagina vindt u een overzicht van categorieën en eventuele kosten voor het plaatsen van een Advertentie.

  2. De verplichting tot betaling van de prijs geldt vanaf het moment van plaatsing van de Advertentie. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is Marktplaats gerechtigd om de geplaatste Advertentie te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen. Marktplaats is gerechtigd om uw gebruik van de dienst 'Betaal met een klik' en/of andere diensten op te schorten of te beëindigen indien incasso's door uw toedoen niet kunnen worden uitgevoerd of worden herroepen, ongeacht de reden. Marktplaats is gerechtigd in dat geval uw rekeningnummer te blokkeren voor toekomstige incasso-opdrachten op Marktplaats.

  3. Indien betaling niet tijdig wordt voldaan, is Marktplaats tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende Adverteerder na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is Marktplaats gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van Marktplaats voor de betreffende Adverteerder te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Adverteerder komen.

 7. Omzetbelasting

  1. Marktplaats brengt 21% Nederlandse omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van Marktplaats, tenzij anders wordt vermeldt op het Platform. Een elektronische factuur kan door iedere Gebruiker worden verkregen door in zijn ‘Mijn Marktplaats’ account aan te geven dat een maandelijkse factuur per e-mail gewenst is. Iedere Gebruiker die in zijn ‘Mijn Marktplaats’ account aangeeft een maandelijkse factuur per e-mail te willen ontvangen, gaat expliciet met elektronische facturering akkoord. De maandelijkse factuur betreft alle betalingen die online via het Platform zijn gedaan, tijdens de maand voorafgaand aan de factuurdatum.

  2. Indien een Gebruiker aan Marktplaats een doorlopende (SEPA) machtiging voor het incasseren van door Gebruiker aan Marktplaats verschuldigde bedragen heeft verstrekt, zal Marktplaats, voordat Marktplaats een bedrag van de opgegeven bankrekening incasseert, de Gebruiker hiervan uiterlijk 1 (één) dag van tevoren per e-mail op de hoogte brengen.