POEDERCOATOVEN, compacte uitvoering ENERGIEBESPAREND !!

Op aanvraag
251020sinds 14 jan. '21, 14:53
Deel via
of

BeschrijvingWerkingsprincipe

De oven die hier beschreven wordt is een zogenaamdelaagfrequent Infraroodoven. Deze wordt verwarmd d.m.v. gasbranders die eenaantal spiralen in de oven verwarmen tot ruim 200 C. Bij deze temperatuurzullen de buizen infraroodstraling produceren. Deze straling zal nietrechtstreeks de lucht verwarmen maar worden opgenomen door de objecten die u inde oven plaatst.

Naast de stralingscomponent zal de lucht in de ovenook door convectiewarmte verhit worden.

Voordelenvan de “AVA / Infra Heat” oven :

· Lagere luchttemperatuur dan bij een convectieoven

· Laag energieverbruik

· Korte uithardtijd

· Geforceerde luchtcirculatie niet noodzakelijk /hierdoor is het mogelijk verschillende kleuren gelijktijdig in de oven teverwerken !

· Objecttemperatuur is hoger dan de luchttemperatuur

· Hoge productkwaliteit

· Homogene warmteverdeling in de oven

· Eenvoudige bediening / flexibel; modulair concept

· Ook rendabel bij kleine oplagen en/of minderfrequent verbruik

Deze voordelen worden hierna verder beschreven.

Verbeterdewarmteoverdracht

De warmteoverdracht door middel van straling iszeer efficiënt. Dit kunnen we vergelijken met zonnestralen die de aardeverwarmen.

Straling wordt omgezet in warmte op het moment datdeze een object of persoon raakt.

De gegenereerde straling is absoluut ongevaarlijk.(zie stralingsgrafiek)

Een traditionele convectieoven verwarmt eerst delucht en vervolgens wordt met deze warme lucht het product in de ovenopgewarmd. Bij het verwarmen via het medium (lucht) gaat energie verloren doorde grote traagheid van warmteoverdracht van lucht naar materiaal.

Het is duidelijk dat de warmteoverdracht viastraling efficiënter is dan in een convectieoven. Dit is ook de verklaring voorhet feit dat het uithardingproces in een stralingsoven bij een lageretemperatuur tot stand komt dan bij conventionele ovens.

Lagere temperatuur

Doordat voor de warmteoverdracht gebruik is gemaaktvan laagfrequente infraroodstraling kan de luchttemperatuur in de oven lageringesteld worden dan bij de conventionele convectieoven. Demateriaaltemperatuur is echter toch hoger aan het einde van de coatperiode dooraccumulerende warmte.

Aanzienlijke energiebesparing

Het spreekt voor zich dat daardoor aanzienlijkeenergiebesparingen gerealiseerd kunnen worden. Bovendien kan de optimaletemperatuur in zeer korte tijd bereikt worden. In een standaard kameroven kanbinnen 30 minuten een temperatuur bereikt worden van 170°C hetgeen overeenkomt meteen temperatuur van 190°Cin een convectieoven.

Hoge productkwaliteit

Dit alles zonder dat een te hogeoppervlaktetemperatuur de kwaliteit van het product beïnvloedt. Door delaagfrequente infraroodstraling wordt het object op temperatuur gebracht zodathet uithardingproces bevordert wordt doordat de poeder beter uitvloeit over hetmateriaaloppervlak. Hierdoor wordt een optimale hechting verkregen.

Bijna geen schaduwwerking

De lage frequentie van de straling zorgt er tevensvoor dat de schaduwwerking, die bekend is van bijv. infraroodovens methalogeenstralers, bij de laagfrequentoven minder merkbaar is.

Geen geforceerde luchtverplaatsing

Daarnaast is er in onze oven geforceerdeluchtcirculatie niet noodzakelijk. De kans op stofwerveling in de oven metbijbehorende verontreiniging of het "afblazen" van poeder is daardoortot een absoluut minimum gereduceerd.

Nieuwemogelijkheden

De snelheid van de oven en het gegeven dat bij eenlagere luchttemperatuur uitgehard kan worden, resulteert niet alleen in eenhogere productiecapaciteit en lagere energiekosten, maar biedt tevensmogelijkheden voor het coaten van producten die een langere verblijftijd in eenhete oven slecht doorstaan.

Ook rendabel bij minder intensief gebruik

Hoewel onze ovens gebouwd zijn voor een zeerfrequent gebruik, zijn zij door hun korte opwarmtijd en zeer lageenergiekosten, ook rendabel in te zetten bij een minder intensief gebruik.

Flexibel concept

Door het flexibele concept van de oven kunnenlengte, breedte en hoogte, als ook het vermogen van de oven worden aangepastaan uw behoeften.

Degelijk en betrouwbaar

Wij realiseren ons als geen ander dat onze ovensworden ingezet in een productieproces, waarbij elke stagnatie tot hoge kostenleidt. Daarom hebben wij bij het ontwerpen van onze oven ook gekozen voordegelijkheid. Het in deze ovens toegepaste verwarmingssysteem heeft in de loopder jaren ook in andere toepassingsgebieden bewezen zeer degelijk enbetrouwbaar te zijn.

Lagere energiekosten

Bij vergelijkbare situaties heeft delaagfrequentoven minder vermogen nodig en is de relatieve inschakeltijd ± 20%korter door de accumulerende werking.Advertentienummer: a1368585104